Phát huy truyền thống yêu nước và anh hùng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, 
nhiệm kỳ tới (2015-2020), Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Nam 
trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3/2016 việc tổ chức học tập, quán triệt trong nội bộ Đảng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thành. Đồng thời, thông qua học tập, quán triệt, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với nhiệm vụ và yêu cầu thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời với nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp… cũng như các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Từ đó tạo sự đồng thuận, cổ vũ các tầng lớp xã hội thi đua, nỗ lực thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết trên đi vào cuộc sống ngay từ năm đầu tiên 2016 của nhiệm kỳ 2016-2020.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, yêu cầu quan trọng nhất trong việc tuyên truyền, quán triệt và giới thiệu, tổ chức học tập nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tới đây được Đảng bộ tỉnh Quảng Nam xác định là phải đổi mới nội dung, phương pháp triển khai.

Theo đó, tại các lớp học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết kể trên, tại Quảng Nam sẽ không tổ chức triển khai học tập, quán triệt nội dung từng Nghị quyết như trước đây mà chọn những vấn đề trọng tâm nhất, quan trọng để quán triệt, phổ biến. Trong đó, với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung vào 6 chuyên đề gồm: Chuyên đề tổng quát giới thiệu khái quát về thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 20111-2015. Chuyên đề 2 nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm để Quảng Nam phát triển bền vững trong giai đoạn 2015-2020. Chuyên đề 3 nêu rõ chủ trương, nhiệm vụ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chuyên đề 4 với giải pháp trọng tâm để phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Quảng Nam. Chuyên đề 5 là nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh,  trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp. Chuyên đề 6 là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội.

Ngoài các nội dung này, trong công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các cấp, các ngành quán triệt, chuyển tải nội dung các tài liệu hỏi- đáp về Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp, các ngành theo nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình….

Đối với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chủ trương chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam là triển khai, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trọng tâm, chủ yếu của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước gắn với thành tựu của địa phương thời gian qua để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ngoài ra, bằng nhiều hình thức phong phú, việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải gắn với nội dung nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết XXI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của cấp ủy các địa phương, đơn vị đề ra.

Cùng với các yêu cầu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương để xác định những nội dung, vấn đề có liên quan mà Trung ương chỉ đạo. Đặc biệt là xây dựng đề cương, tài liệu cũng như mời báo cáo viên Trung ương về báo cáo tại một số Hội nghị, diễn đàn lớn của tỉnh.

Tại Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh, Quảng Nam xác định
 trong 5 năm tới, địa phương này sẽ tạo đột phá trong thực hiện
 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, hiện nay các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, các đài truyền thành cơ sở và Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, thành phố, thị xã… cũng đang xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp để tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

Riêng về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết kể trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng thật khoa học, chặt chẽ gắn với tình hình nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của địa phương, đơn vị. Các giải pháp đề ra phải sát thực, có khả thi, cần thiết có nhiều phương án để thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Nội dung của chương trình hành động, kế hoạch cũng phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ của địa phương, đơn vị; gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh an sinh xã hội gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển con người, về xây dựng nông thôn mới, về giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ, về y tế và sức khỏe nhân dân; đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, môi trường trong sạch….

Tất cả các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải được cụ thể hóa và hướng đến hoàn thành nhiệm vụ đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh đã xác định./.

Bài, ảnh: Đình Tăng