leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và Giáo sư, Tiến  Nguyễn Xuân Thắng ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026 (Ảnh: Khổng Minh Khánh) 

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội nghị nhằm tổng kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2018 - 2021; nâng cao hiệu quả phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giữa hai  giai đoạn 2021 - 2026.

Giai đoạn 2018 - 2021, hai cơ quan đã phối hợp nghiên cứu lý luận, thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ những thành tựu, hạn chế, những bài học kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, hai bên cũng phối hợp nghiên cứu, biên soạn, nghiệm thu 11 chuyên đề về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo, học tập, tập huấn cho các nhà trường, đơn vị; tổ chức các hội nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026. Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu, làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bám sát thực tiễn những vấn đề mới về nhiệm vụ quốc phòng - bảo vệ Tổ quốc để kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, đường lối, chiến lược về xây dựng quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2021, dịp này, 4 tập thể và 10 cá nhân của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương đã được tuyên dương, khen thưởng./.

Khổng Minh Khánh