Đây là báo cáo của Bộ KH&ĐT trong 9 tháng đầu năm 2010. Cụ thể, tổng số lượt lao động được giải quyết việc làm ước đạt trên 1,1 triệu lượt người, bằng 74,13% kế hoạch năm; trong đó xuất khẩu lao động được 58.075 người, đạt trên 68,3% kế hoạch.

Riêng tháng 9-2010 có khoảng 141.500 người đã có việc làm, trong đó lĩnh vực xuất khẩu lao động ước đạt trên 6.500 người.