Ảnh minh họa. (Nguồn: moha.gov.vn)


Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp. Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 10/CT-TTg gắn với thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50-CT/TW; Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 65-QĐ/TW và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương…

Về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biểu hiện bao che, dung túng cho cấp dưới có hành vi sai trái.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.Theo đó, khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những điểm bất cập có thể bị lợi dụng gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, kiến nghị loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết; mâu thuẫn, chồng chéo, quy trình rườm rà, khó thực hiện; rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian, lộ trình giải quyết; không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ quá 01 lần; không nhận quá thành phần hồ sơ theo quy định và không được yêu cầu người dân nộp các loại bản sao có chứng thực nếu pháp luật không quy định.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm; kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật; thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử thông suốt đến cơ sở để góp phần nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong thực hiện công việc; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các quyền theo quy định khi giải quyết các công việc; xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; sắp xếp, nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý.../.

Minh Thư