Tại Công văn số 34/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung danh sách 190 hộ tái định cư thuộc Dự án giao thông tránh ngập Quốc lộ 12 và cầu Hang Tôm tại tỉnh Điện Biên vào nhóm đối tượng hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hằng năm để thực hiện tái định cư cho số hộ dân trên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp số hộ dân trên vào bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng Mường Lay-Nậm Lùn (giai đoạn 1, bao gồm cả cầu Bản Xá) và tái thiết thị xã Mường Lay cũng được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tạm ứng từ nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hàng năm để đầu tư Dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh được sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng công trình tạm và hỗ trợ 209 hộ tái định cư di chuyển tạm lần thứ 2 tại thị xã Mường Lay./.