leftcenterrightdel
 Trụ sở Văn phòng Chính phủ 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng Chính phủ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ theo quy định pháp luật.

 
PV