GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng". (Ảnh: Hoàng Tản)

Hơn 300 cán bộ chủ chốt đến từ các chi, đảng bộ trong huyện đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt về mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nói chuyện về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Qua buổi nói chuyện, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã giúp cho cán bộ từ huyện đến cơ sở hiểu rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tuyên truyền tới đảng viên và nhân dân.

Nội dung do GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt đã được huyện Cát Hải ghi hình, in sao và cấp phát làm tài liệu tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở.

Huyện ủy Cát Hải cũng đã chỉ đạo Đài Phát thanh, Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện mở chuyên mục để tuyên truyền và biểu dương các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, kết hợp các cơ quan liên quan biên tập tài liệu sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, trang bị tới 100% chi bộ trong huyện để các đảng viên được tiếp cận bài giảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Hoàng Tản