Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Chiều 28/5, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Kết luận 62-KL/TW đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhằm nắm bắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội”.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh cho biết, qua 10 năm triển khai, MTTQ các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Cấp uỷ Đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Mặt trận. Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được tăng cường chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả hơn.

Hoạt động của Mặt trận được tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư với phương châm rõ nội dung, mục tiêu, phương thức thực hiện linh hoạt, thông qua đó nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Các cuộc vận động, phong trào được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tích cực tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp, qua đó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Khẳng định Kết luận 62-KL/TW đã làm rõ hơn phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó, sự phối hợp giữa các bên ngày càng nhịp nhàng, có trọng tâm, trọng điểm, theo kịp với tình hình thực tế và từng bước khắc phục bệnh dàn trải, bệnh hành chính, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn cho rằng phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân hiện nay chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận có mặt còn hạn chế. Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận một số nơi còn bất cập… Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng thách thức với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay là việc thay đổi giai tầng cả về số lượng, chất lượng. Đáng chú ý, những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, tác động của mạng xã hội đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải tích cực thích nghi với tình hình mới. Đây là yêu cầu cấp thiết và Mặt trận các cấp phải thể hiện vai trò hiệp thương thống nhất hành động, phải đưa ra tiếng nói chung, phương hướng làm việc chung để phát huy vai trò liên minh chính trị của các tổ chức thành viên… Muốn thế, cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ chuyên trách ở các cấp, phải lựa chọn những người đảm bảo năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, dám nói dám làm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Kết luận 62-KL/TW cho rằng, thông qua 6 nội dung của Kết luận, MTTQ và các đoàn thể đã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Từ đó góp phần củng cố vai trò, vị trí của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế ở địa phương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TH)


Đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dânvà tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong các mục tiêu chung để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá cao mô hình tự quản ở khu dân cư, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, thành công này không chỉ được ghi nhận ở MTTQ, mà vai trò của mô hình tự quản còn được khẳng định trong Luật đất đai, Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật hoà giải ở cơ sở. Như vậy, chúng ta đã tiến được những bước rất xa trong nhận thức, trong thực tiễn. Cùng với đó, vai trò của Ban Công tác Mặt trận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận được ghi nhận và đến nay vị trí này vẫn tiếp tục được thừa nhận trên các văn bản rất cụ thể, rõ ràng. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp, các cơ quan tư pháp... ngày càng hiệu quả, các chương trình hợp tác được cụ thể hóa, cơ chế hoạt động cụ thể. Trong một số công việc cụ thể như sau Fomosa, Mặt trận có cuộc Hiệp thương thống nhất hành động về vấn đề môi trường.

Để Kết luận 62-KL/TW ngày càng phát huy hiệu quả và gắn với thực tiễn ở cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận cần quan tâm tới việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phải có cơ chế để các tổ chức thành viên và các tổ chức nói chung trên cả nước tham gia đóng góp cho hoạt động của Mặt trận. Đặc biệt là phải huy động sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, các hội quần chúng. Cùng với đó, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, coi trọng vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mọi người dân thông qua việc quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, vấn đề liên quan đến BOT…, từ đó kiến nghị Đảng, Nhà nước có các giải pháp phù hợp để giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích, tạo đồng thuận xã hội…/.

Tường Vy