Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng 5/9. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tới 5 điểm cầu là 5 đơn vị trực thuộc Học viện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tham mưu chủ trương, chính sách của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị thế, tầm quan trọng của ngôi trường có bề dày và cao cấp nhất của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần khắc phục căn bệnh ngại học, lười học tập lý luận chính trị; tạo môi trường thúc đẩy khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu trên toàn hệ thống Học viện; tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên biết làm việc trong môi trường quốc tế.


Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học mới
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện cần bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay; chú trọng rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng; bám sát vào 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ.

Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan, Học viện cần chủ động, tích cực tham mưu nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tiếp tục hoàn thiện nội dung phương pháp đào tạo với phương châm: “Lấy học viên làm trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng”; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nghiêm minh, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn; phát huy vai trò tích cực, hiệu quả trong việc tham gia chuẩn bị nội dung các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai giảng năm học mới, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện cho biết, năm học 2018-2019, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả”, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạt được nhiều kết quả nổi bật.


Đại biểu và các học viên tham dự lễ khai giảng năm học mới của
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Năm học vừa qua, Học viện đã mở 80 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với trên 3.400 học viên đã tốt nghiệp; 19 lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị với hơn 1.600 học viên; bế giảng 102 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với trên 8.900 học viên; cấp giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị cho 251 lượt cán bộ theo quy định. Học viện tổ chức thành công hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đang tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Cùng với đó, Học viện đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức quản lý dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy; có bước phát triển đột phá trong công tác dạy và học tại các trường chính trị trực thuộc.

Năm học 2019-2020, Học viện tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, chú trọng hệ đào tạo tập trung, gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở phát huy sức mạnh của toàn hệ thống Học viện. Học viện tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình các hệ lớp; tích cực, chủ động xây dựng mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần thiết thực, gắn với các kết quả nghiên cứu khoa học, tri thức quốc tế.

Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện

Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên; kết hợp chặt chẽ việc phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín với việc tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, sâu sắc về lý luận chính trị, có thực tiễn phong phú, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo; đồng thời, kiện toàn đổi mới công tác quản lý đào tạo, tiếp tục siết chặt kỷ cương, phát huy vai trò tự quản của học viên và tinh thần trách nhiệm của giảng viên.

Dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chính thức phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm truyền thống của Học viện, xứng đáng với vị thế mới, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: Minh Châu