Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (ảnh:Đình Tăng)

Sáng 16/7, tại TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp tại miền Trung-Tây Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản, toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo kiểm tra thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; đồng thời trên cơ sở các quy định của cấp trên đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để tổ chức đảng, UBKT cấp dưới căn cứ thực hiện…

Theo đó, từ đầu năm tới nay, cấp ủy các cấp trong khu vực đã tiến hành kiểm tra 2.618 tổ chức đảng (tăng 7,47% so với cùng kỳ năm trước). Qua kiểm tra, có 86,09% tổ chức đảng thực hiện tốt các yêu cầu đề ra; 66 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm (chiếm 8,4%, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước) và phải thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng (tại Khánh Hòa). Trong đó, cấp ủy, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra 53 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở kiểm tra 1.870 cuộc (chiếm 71,4% trên tổng số tổ chức đảng được kiểm tra); kiểm tra 22.358 đảng viên (cùng kỳ năm trước 21.906 đảng viên). Kết quả kiểm tra, có 21.693 đảng viên chấp hành tốt;  602 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó 150 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm (cùng kỳ năm trước 144 đảng viên), phải thi hành kỷ luật 13 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 12 trường hợp; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, huyện và đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở kiểm tra chiếm 12, 44%.

Trong tổng số 2.618 tổ chức đảng được kiểm tra, nội dung kiểm tra tổ chức đảng trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng chiếm 53,94%; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 10,672%; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ 19,0%; công tác cán bộ 4,53%; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3,67%; giải quyết khiếu nại, tố cáo 1,10%; nội dung khác 11,35%. Nội dung kiểm tra đảng viên trong việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ 21,57%; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống 23,34%; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 36,55%; thực hiện những điều đảng viên không được làm 18,54%.

Ngoài nội dung kiểm tra trên, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp đã tiến hành giảm sát chuyên đề 1.488 tổ chức đảng (cùng kỳ năm trước 1.335 tổ chức đảng); trong đó, cấp ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy giám sát 43 tổ chức đảng (cùng kỳ năm trước là 84 tổ chức đảng); đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở giám sát 1.052 tổ chức đảng.

Kết quả kiểm tra, có 1.451 tổ chức đảng chấp hành tốt (chiếm 97,75%); phát hiện 18 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm (cùng kỳ năm trước 15 tổ chức đảng); chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng (ở Quảng Nam). Kiểm tra 4.074 đảng viên (cùng kỳ năm trước 3.550 đảng viên); trong đó, cấp ủy, ban thường vụ cấp tỉnh, thành ủy giám sát 22 tổ chức đảng; cấp ủy, ban thường vụ cấp huyện giám sát 239 đảng viên; đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở giám sát 1.108 đảng viên. Kết quả kiểm tra, có 86,78% đảng viên chấp hành tốt, phát hiện có dấu hiệu vi phạm 13 đảng viên (cùng kỳ năm trước 15 đảng viên) chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 đảng viên (Quảng Trị 02, Quảng Nam 01).

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong 6 tháng qua, UBKT các cấp trong khu vực đã kiểm tra 115 tổ chức đảng (cùng kỳ năm trước 84 tổ chức đảng). Trong đó, UBKT cấp tỉnh đã kiểm tra đối với 16 tổ chức đảng; UBKT cấp huyện kiểm tra 66 tổ chức đảng, UBKT cấp cơ sở kiểm tra 33 tổ chức đảng.

Kết quả kiểm tra, có 82 tổ chức đảng có vi phạm, chiếm 71,3% trên tổng số tổ chức đảng được kiểm tra; số tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật 16, chiếm 19,51% số tổ chức đảng có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 14/16 tổ chức đảng…

Trao đổi tại hội nghị, nhiều đại biểu đồng tình với khẳng định của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp tại các tỉnh, thành miền Trung- Tây Nguyên luôn bám sát các quy định, yêu cầu của Trung ương và UBKT Trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, riêng đối với các nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên (số tổ chức đảng được kiểm tra tăng 138%). Một số địa phương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cách một cấp; phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra. Sau kiểm tra đã kịp thời xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Đã giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, trong đó việc thi hành kỷ luật sau kiểm tra, tố cáo đạt tỷ lệ cao (92% số phải thi hành kỷ luật)…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (ảnh: Đình Tăng)

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Lê Thị Thủy cũng cho rằng, nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên 6 tháng đầu năm cũng đã bộc lộ. Trong đó, đối với cấp ủy các cấp, nhiều ban tham mưu, giúp việc chưa tổ chức hoặc tổ chức rất ít cuộc kiểm tra, giám sát; vẫn còn tình trạng phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một số nơi bị chồng chéo, chưa cụ thể nên dẫn đến tình trạng chưa tổ chức được hoặc còn hình thức…

Đối với UBKT các cấp, một số địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tập trung vào 6 tháng cuối năm, do đó trong 6 tháng đầu năm chưa thực hiện được nhiệm vụ này (điển hình như Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Ngãi đã chưa kiểm tra tổ chức đảng; các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Ngãi chưa kiểm tra đảng viên)…

Để khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, Hội nghị xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp ủy cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020; sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; củng cố, kiện toàn ủy ban, cơ quan UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020…/.

Đình Tăng