95,7% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội

Thứ hai, 30/03/2020 20:19
(ĐCSVN) – Đó là số liệu báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng diễn ra chiều ngày 30/3/2020 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020; triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2020.
 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đại diê%3ḅn Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, các điểm cầu đều bảo đảm thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về số lượng người dự không quá 20 người một/điểm cầu.

Theo báo cáo, quý I-2020, mặc dù có tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng, chống dịch COVID-19 nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hoàn thành 6/14 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án khác do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương giao.

Tham mưu có hiệu quả việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và xây dựng Phương hướng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến hết 25/3/2020, đã có 57.813 (chiếm 95,7%) tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội; bầu được 19.386 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ấp, bản tổ trưởng tổ dân phố (tăng 22,3% so với thời điểm 1/1/2016; tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên giảm 19% so với thời điểm 1/1/2016).

Chuẩn bị tốt các tài liệu hướng dẫn thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Dân tin Đảng mới cử khi bầu trưởng thôn, tổ dân phố và đại hội chi bộ; hướng dẫn nội dung, chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2020; giới thiệu đảng viên là cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản các xã biên giới; thực hiện chủ trương thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy thông qua việc trình bày chương trình hành động; tiếp tục thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng... góp phần chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đẩy mạnh phân công, phân cấp, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ...

Có giải pháp phù hợp để hoàn thành Đại hội Đảng các cấp

Trong quý II-2020, toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo phương châm “Nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm, cách ly nhanh; điều trị tích cực, chống lây lan”. Chú trọng cơ cấu lại cách quản lý, điều hành của từng cơ quan theo hướng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhưng giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Toàn Ngành đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Trong đó, trước mắt, có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 khóa XII. Tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội hội XIII; trong đó: Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác của quý II-2020 bảo đảm đúng tiến đô%3ḅ, chất lượng.

Tính đến hết 25/3/2020, đã có 57.813 (chiếm 95,7%) tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hô%3ḅi đảng bô%3ḅ các cấp tiến tới Đại hô%3ḅi XIII của Đảng; trong đó: Tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho chạy chức, chạy quyền. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống mọi tiêu cực trong công tác cán bộ. Kiên quyết không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy các cấp và không để sót người có đức, có tài.

Triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nắm vững tình hình chính trị nô%3ḅi bô%3ḅ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Quản lý chặt chẽ đảng viên; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chú trọng công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”./.

 

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực