del
 Với nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, nhiệm kỳ 2015- 2020, An Giang đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Trong nhiệm kỳ, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh An Giang đã tập trung thực hiện ba khâu đột phá, đó là: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua.

Nhờ đó kinh tế của An Giang tăng trưởng khá, quy mô GRDP năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng (năm 2015 đạt 60.467 tỷ đồng), đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 khu vực I chiếm 32,86% (giảm 8,17% so giai đoạn 2010- 2015), khu vực II chiếm 14,4% (tăng 2,79%), khu vực III chiếm 49,09 (tăng 5,1); thuế sản phẩm - trợ giá chính sách 3,66%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng tốt và tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Chương trình phát triển nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai theo phương châm lấy thị trường làm mục tiêu, định hướng cho sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa.

Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 14,40% trong cơ cấu kinh tế (giai đoạn 2011 - 2015 chiếm 11,64%). Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị chuyển biến rõ nét, mời gọi đầu tư hình thành nhiều khu đô thị hiện đại; đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 36,2%.

 
Ngành thủy sản của An Giang có mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 11.090 tỷ đồng. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực chất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành sớm 01 năm so chỉ tiêu Nghị quyết. Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật được tập trung đầu tư, diện mạo nông thôn và đời sống người dân khởi sắc hơn. Toàn tỉnh có 61/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 51,26% tổng số xã, tăng 48 xã so năm 2015); có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và huyện Thoại Sơn).

Một trong những điểm nhấn của tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015- 2020, là tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư; thu hút một số doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư vào nhiều lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Thực hiện đồng bộ việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trung tâm với xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ đề ra. Trong nhiệm kỳ tỉnh mời gọi 60/241 dự án đăng ký đầu tư vào nông nghiệp, tổng vốn đăng ký là 22.860 tỷ đồng, chiếm trên 24,9% tổng số dự án và 36,52% tổng vốn đăng ký đầu tư. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Cùng với đó, tỉnh An Giang đã lồng ghép nhiều nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%. Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng cả vệ quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ghi nhận hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực; nhiều công trình có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được khởi công, khánh thành, tạo khí thế mới trước thềm Đại hội.

leftcenterrightdel
Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 được tỉnh đánh giá là kết tinh của truyền thống đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.  

Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2025- 2020 được tỉnh đánh giá là kết tinh của truyền thống đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đây là tiền đề quan trọng để xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Diễn ra từ ngày 23-25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, cũng như nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học và xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 và xem xét, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh: Hoàng Mẫn