Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X. Đại hội bầu Đoàn thư ký gồm 05 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đồng chí.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thông báo danh sách các tổ đại biểu và địa điểm thảo luận tổ; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, cách thức đi bầu cử tại đại hội.

Theo danh sách chia tổ, các tổ đại biểu đã thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

 
 Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Theo chương trình, Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 25/9/2020./.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn