leftcenterrightdel
  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020- 2025) ra mắt Đại hội.

Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững”, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế “Nông nghiệp; công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ”.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu lần thứ XI; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện: Đại hội thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu bao gồm: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân hằng năm 6,0%; Tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp tăng bình quân 1,15%/năm ; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 82,6 triệu đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 2,1%, trong đó thu nội địa tăng bình quân hằng năm 5%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 870 triệu USD; huy động vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm 2021- 2025 đạt 83.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 25%; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 còn 42%; tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh trên 1 vạn dân đến năm 2025 đạt 10,3 bác sĩ và 31,8 giường (không tính trạm Y tế); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% dân số; tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đến năm 2025 đạt 99%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn khu vực đô thị đến năm 2025 đạt 98,5%, khu vực nông thôn đạt 88%; tỷ lệ chất thải, nước thải y tế được thu gom và xử lý đến năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đến năm 2025 đạt 100%; hằng năm có từ 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 90% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh, xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

Trong nhiệm kỳ, kéo giảm từ 5% trở lên tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra án chung hằng năm đạt 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố; giảm 5% trở lên tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương): 90% trở lên số cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và tiếp tục thực hiện 6 chương trình hành động chuyên đề. Trong đó, 3 khâu đột phá là: phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.

Đại hội đã bầu 49 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: CM