Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Nguyễn Minh Chung cho biết, năm 2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, hệ thống tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo niềm tin, sự phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối và các cấp ủy đảng. Trọng tâm là tuyên truyền công tác tổ chức đại hội và tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Tuyên truyền kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 12, 13 (khóa XII), kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ Giúp việc, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự. Tăng cường công tác định hướng hoạt động thông tin báo chí, xuất bản ở các cơ quan, bạn, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đối tượng cũng như các yêu cầu của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Chất lượng báo cáo viên được nâng lên, tài liệu quán triệt được trang bị đầy đủ. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và ban tuyên giáo cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào việc xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Sau 4 năm thực hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, việc nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp được quan tâm, coi trọng...

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối trong năm qua còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền ở một số đảng bộ vẫn chưa được coi trọng, chỉ dừng lại ở việc gửi tài liệu đến các tổ chức đảng. Việc tham mưu triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Đảng ủy Khối có nội dung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chưa thực sự phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Trong khi đó, dù đã thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhiều năm, song ở một số đảng bộ, việc thực hiện vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp. Việc nêu gương của người đứng đầu ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa rõ, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm chỉ rõ: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng chí yêu cầu các đảng ủy trực thuộc cần nghiêm túc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phân loại rõ đối tượng nào học, học ở cấp nào để tránh tình trạng chồng chéo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền về Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trương.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tổng hợp, phân tích, dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy các cấp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh; tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đối với quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, trọng tâm cần tập trung việc tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, có biện pháp uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong nội bộ, tăng cường khả năng tự “đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những quan điểm sai trái, thù địch.../.

Hiền Nguyễn