Bí thư Tỉnh ủy  Điện Biên Trần Văn Sơn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Lan Phương)
 
 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp từ ngày 4 - 11/10/2017, bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương năm đến Hội nghị Trung ương sáu; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã thông báo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Điện Biên. Theo đó, trong 9 tháng năm 2017, các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm đạt được kết quả tích cực, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước; các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ; quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một số kết quả cụ thể như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước 9 tháng (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.081 tỷ 960 triệu đồng, tăng 6,48% so với cùng kỳ năm trước; giải quyết việc làm mới cho 6.583 người, tuyển mới đào tạo nghề cho 5.749 người; 86/130 đơn vị cấp xã và 8/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 44/130 đơn vị cấp xã, và 2/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế…/.

Đặng Lan Phương