Đảng bộ tỉnh  Đắk Lắk hiện có số đảng viên dự bị chiếm tỷ lệ 6,47%; đảng viên nữ 34,69%; đảng viên dân tộc thiểu số 16,0%; đảng viên là đoàn viên thanh niên 24,94%...

 Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” và ban hành Chương trình số 34-CTr/TU, ngày 10/9/2013 về “thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Điều đó được khẳng định qua kết quả triển khai thực hiện chủ trương đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Cụ thể như sau:

leftcenterrightdel

Một góc thành phố Buôn Ma Thuột, trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đắk Lắk.

(Nguồn:  Chinhphu.vn). 

Thứ nhất: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

Để lãnh đạo hệ thống chính trị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và thực hiện các Quy định 94 và 95-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; chỉ đạo xây dựng bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và xác định rõ mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đảng ủy ở cơ sở xã, phường, thị trấn cụ thể hóa thành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả tại địa phương,nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Hầu hết ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên là người tại chỗ ở các thôn, buôn, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Đến nay, đã có 100% thôn, buôn, tổ dân phố có đảng viên và 100% thôn, buôn có chi bộ. Nhiều thôn, buôn trước đây còn khó khăn nay đã tạo được nguồn phát triển đảng, xây dựng được lực lượng cán bộ cốt cán trong các tổ chức, đoàn thể; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thôn, buôn, tổ dân phố ngày càng phát huy hiệu quả, số lượng quần chúng ưu tú ở thôn, buôn, tổ dân phố kết nạp vào Đảng hàng năm tăng.

Các cấp ủy đảng ở cơ sở đã nhận thức đúng, đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, tập trung xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Cùng với việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp ủy đảng đã tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc; nhiều cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đã nhận thức sâu sắc những khuyết điểm tồn tại, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm. Vì vậy, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm đi vào thực chất hơn, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh, hình thức trong đánh giá phân loại đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng các xã, phường, thị trấn đa số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo đổi mới phương pháp hội họp, rút ngắn thời gian, đổi mới cách xây dựng nghị quyết theo hướng ngắn gọn dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, còn chú trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công tác và đời sống.

 Thứ hai: Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý chính quyền

 Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, dân chủ được phát huy, chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân từng bước được nâng lên. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chất lượng tiếp xúc cử tri ngày một nâng lên, kịp thời phản ánh những vấn đề tồn tại để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng –an ninh ở địa phương. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một cách dân chủ, khách quan.

 Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm và có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân được các cấp phối hợp chặt chẽ; thường xuyên rà soát, kiểm tra, xác định trách nhiệm của từng vụ việc và lãnh đạo cấp có thẩm quyền trực tiếp trả lời những bức xúc của nhân dân bảo đảm đúng pháp luật, công khai, dân chủ, hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự xã hội ở địa phương. Nhờ vậy, đến nay tình trạng khiếu kiện đông người đã giảm đáng kể, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

 Các cấp ủy đã lãnh đạo chính quyền các cấp từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, khắc phục những hạn chế, chồng chéo trong việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền các cấp, tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp về việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy cấp mình, nhất là lĩnh vực sử dụng đất đai, quỹ công, tài sản công, việc xây dựng văn phòng “một cửa”, một cửa liên thông ở các cấp đã phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

 Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở các cấp gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đến nay, toàn tỉnh đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng quy chế hoạt động; 100% xã, phường, thị trấn đã phân công đồng chí bí thư, phó bí thư hoặc ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban chỉ đạo; có100% thôn, buôn, tổ dân phố đã có xây dựng và triển khai quy ước, hương ước thôn, buôn, tổ dân phố. Các cấp ủy đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở các cấp.

leftcenterrightdel

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ngày càng mở rộng, góp phần làm thay đổi

bộ mặt kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk. (Nguồn: baodaklak.vn).

Thứ ba: Đổi mới công tác Mặt trận và các đoàn thể các cấp

 Các cấp ủy đã lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể phải nâng cao nhận thức trong việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và tham gia giám sát chính quyền, thực thi quyền lợi của nhân dân, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Mặt trận và các đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, các hoạt động đã tập trung hướng về cơ sở, thu hút, tập hợp nhân dân tham gia, duy trì các cuộc sinh hoạt, hôi họp, tổ chức các hoạt động cộng đồng như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn, tọa đàm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị thuần phong mỹ tục của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ...

 Thứ tư: Đổi mới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp

 Nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng dược yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đa số có trình độ chuyên môn như: tiến sĩ: 54 người (0,11%); thạc sĩ: 1.281 người (2,65%); đại học: 25.596 người (52,98%); cao đẳng: 9.430 người (19,52%); trung cấp: 11.943 người (24,72%). Trình độ lý luận chính trị (LLCT) cao cấp, cử nhân: 1.812 người (3,75%); trung cấp: 3.902 người (8,08%)[1].

 Nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó trình độ trên đại học là 39,35%; 100% ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. Ủy viên cấp ủy huyện và tương đương có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học 91,9%; ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chiếm 71,88%. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được cấp ủy đảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao dần trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều cố gắng để cùng với đồng bào các dân tộc trong tỉnh đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh ngày càng phát triển. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khá am hiểu phong tục tập quán, tâm lý đồng bào, biết giữ gìn và phát huy những điểm tốt, khắc phục những điểm lạc hậu, tiêu cực trong tập quán, tâm lý cũ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, vận động quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

 Năm là: Đổi mới sự lãnh đạo của cấp trên đối với địa phương

 Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là trong những năm gần đây, số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các loại hình cơ sở đảng tăng nhanh và chất lượng không ngừng được nâng lên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình đã phát huy vai trò lãnh đạo và là hạt nhân chính trị ở các cấp; có nhiều mô hình mới và điển hình tiên tiến, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Tỉnh đã có nhiều chủ trương đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở, xây dựng quy chế làm việc, đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp; quan tâm theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình ở cơ sở, khắc phục được tình trạng quan liêu, vi phạm dân chủ, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Mặt trận và các đoàn thể ở một số cơ sở hoạt động còn mang tính hình thức; việc quản lý điều hành của bộ máy chính quyền thiếu năng động, nhạy bén. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiện nay. Việc đổi mới hoạt động của các cấp ủy, nhất là cấp cơ sở ở nhiều nơi còn lúng túng; mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trên một số mặt chưa tốt. Công tác lãnh đạo kiện toàn, củng cố Mặt trận và các đoàn thể ở cấp cơ sở chưa thật sự chuyển biến; công tác tập hợp vận động quần chúng vào các tổ chức đoàn thể hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính chưa có sự chỉ đạo sâu sát, lề lối và phong cách làm việc của cơ quan quản lý nhà nước chậm đổi mới. Hiện tượng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà còn diễn ra, nhất là trên các lĩnh vực giải quyết các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…Công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ. Công tác lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao, một số cơ quan, đơn vị thực hiện không nghiêm, còn tình trạng vi phạm quy chế dân chủ hoặc dân chủ hình thức.

 Để khắc phục những mặt còn hạn chế, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị đạt hiệu quả hơn nữa, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

 Một là: Phải kiên trì đường lối đổi mới toàn diện; phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 Hai là: Đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đổi mới công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị.

 Ba là: Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên tự phê bình và phê bình, nói thẳng, nói thật; nói đi đôi với làm; giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh kiên quyết đối với những phần tử cơ hội.

 Bốn là: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn của đất nước, của địa phương để kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cơ sở.

 Tóm lại: Việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai ngày càng sâu rộng, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đẩy mạnh phân cấp; tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là những người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị; xem đây là nhiệm vụ quan trọng lâu dài, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải có quyết tâm chính trị cao, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm kịp thời, đặc biệt tuân thủ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền của cấp trên, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị./.

 [1]Tỉnh ủy Đắk Lắk, Báo cáo số 172/BC-TU ngày 23/3/2017 về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị.

ThS. Phạm Thị Minh Tính
Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk