Ngay sau bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, chiều tối ngày 20/9, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã tổ chức Họp báo thông báo về kết quả Đại hội.

Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi Họp báo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thông tin tại buổi Họp báo. 

Phát biểu tại buổi Họp báo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, mục tiêu của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, là một bộ phận của hệ thống chính trị, thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này, và trong nhiệm kỳ mới, đây cũng là một trong những chương trình hành động của MTTQ để tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng khẳng định, MTTQ là nơi để người dân thực hiện vai trò giám sát, cũng như tố giác tội phạm, tham nhũng là rất rõ ràng. Thực tế, hiện nay, MTTQ Việt Nam có một bộ phận tiếp công dân ở Trung ương, mỗi năm nhận hàng nghìn đơn thư phản ánh. Những đơn thư này sẽ được phân loại và gửi đến các cơ quan chức năng để xử lý. Đoàn Chủ tịch đã có chương trình hành động và đang được triển khai trên toàn hệ thống về công tác phòng chống tham nhũng để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm...

Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo.


Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng tiếp nhận ý kiến người dân thông qua các vị Ủy viên Ủy ban, hệ thống Mặt trận các cấp; thông qua các tổ chức thành viên; thông qua giám sát thường xuyên và đột xuất để nghe tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như tiếp nhận thông tin từ các cơ quan thông tấn báo chí, từ đó phân tích, phân loại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020 để triển khai trong toàn hệ thống.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng khẳng định trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam quyết tâm, quyết liệt đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin để nắm tình hình nhân dân thông qua trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam; qua hệ thống truyền hình trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh thành, từ đó nắm tình hình nhân dân một cách nhanh nhạy kịp thời nhất.../.

Tin, ảnh: Nam Khánh