Ngày 06/7 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021.

6 tháng qua, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả. Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch tại 64 điểm cầu trên cả nước; lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19; tiếp nhận và triển khai các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị giao ban.

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các tổ chức trong khối đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay; quan tâm công tác phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên, làm tốt chức năng chăm lo, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định; thường xuyên nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020 còn một số vấn đề cần quan tâm như: công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc của nhân dân có lúc chưa sâu sát, kịp thời; công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuy có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả rõ nét hơn, song ở cấp cơ cở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung và phương pháp, cách thức thực hiện còn hạn chế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa theo kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế...

6 tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định là tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống các tổ chức chính trị-xã hội, trong đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của  đoàn viên, hội viên, nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như tổ chức tốt công tác tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch; tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách được đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng; tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức, bộ máy, cán bộ của hệ thống MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội các cấp; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả, gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vững mạnh, đảm bảo lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao của năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Rõ nhất là sự chuyển biến đã khắc phục hành chính hoá, linh hoạt thực hiện các phong trào không bị ách tắc trong bối cảnh dịch  bệnh COVID-19. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đã có nhiều sáng tạo, sáng kiến, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đề nghị 6 tháng cuối năm, các cơ quan cần tiếp tục nâng cao năng lực để thể hiện được vai trò đại diện thực chất, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội./.

Minh Châu