leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng  Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu Quận uỷ Hải Châu phải coi công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ.  

Đảm bảo cơ cấu kinh tế đúng định hướng

Báo cáo tại buổi làm việc về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 6/3/2015 của Ban Thường vụ Thành uỷ “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, đồng chí Vũ Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Hải Châu khẳng định: Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và 05 nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết số 06, Quận uỷ đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đồng thời ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đến nay, về cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết nêu ra đã được quận triển khai và đạt những kết quả khả quan. Trong đó, kinh tế quận tăng trưởng, quy mô từng bước được nâng lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đảm bảo đúng định hướng: “Dịch vụ- Công nghiệp- Nông nghiệp” và dịch vụ tiếp tục tăng về tỷ trọng, là ngành kinh tế mũi nhọn của quận.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, hạ tầng đô thị tại Hải Châu cũng được quan tâm đầu tư; công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn với nhiều cách làm mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, góp phần xây dựng diện mạo đô thị của quận ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn.

Lĩnh vực văn hoá phát triển có chiều sâu; an sinh xã hội được quan tâm chu đáo; công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả; đời sống nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Hiệu lực quản lí, điều hành của các cấp chính quyền được tăng cường gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được phát huy, góp phần giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ Đảng và xã hội; đồng thời huy động nhiều lực từ Nhân dân đóng góp vào các chương trình mục tiêu của quận…

 Chưa tương xứng với vai trò quận trung tâm của Đà Nẵng

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06 trên địa bàn quận Hải Châu thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa thể hiện được vai trò rõ nét đối với định hướng phát triển quận thành đô thị hiện đại, kiểu mẫu về trật tự đô thị, tương xứng với vai trò quận trung tâm; đẩy nhanh tốc độ, hiệu quả phát triển kinh tế; thực hiện tốt vai trò đầu tàu, tạo sức lan toả thúc đẩy tiến trình CNH-HĐH, đô thị hoá, góp phần đưa Đà Nẵng cơ bản trở thành TP Công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 như Nghị quyết đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đã phân tích, nêu rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, từ đó có những định hướng giúp Hải Châu đề ra giải pháp khắc phục, tiếp tục tạo ra những đột phá phát triển mới để thực sự trở thành quận đô thị trung tâm của Đà Nẵng trong những năm tới.

Các ý kiến cũng lưu ý, bên cạnh phát triển kinh tế, Hải Châu phải tập trung hơn cho phát triển hạ tầng đô thị và thực hiệu quả các đề án trên các lĩnh vực; cần chú trọng hơn đến các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp gắn với sắp xếp, bố trí sử dụng; lưu ý các cơ chế, chính sách tài chính, nhất là các quy định mới để đầu tư cho Hải Châu phù hợp với điều kiện mới hiện nay…

Tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Đảng bộ, các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân quận Hải Châu đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành uỷ, qua đó sự phát triển đáng kể về mọi mặt đối với quận Hải Châu.

leftcenterrightdel
 Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng làm việc với Quận uỷ Hải Châu.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở một số cấp uỷ chưa phát huy được. Một số đề án phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác triển khai thực hiện còn chậm trể, hiệu quả chưa cao. Tuy là quận trung tâm của TP nhưng xếp hạng về cải cách hành chính của Hải Châu còn thấp; nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đầu tư đổi mới bộ mặt đô thị của quận chưa nhiều, chưa xứng tầm là đô thị đầu tàu của Đà Nẵng. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu. An ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn phải đặc biệt quan tâm hơn…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu quận Hải Châu cần tập trung quan tâm hơn đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Thành uỷ vừa mới ban hành về tăng cường quản lý đảng viên. Kịp thời nắm thông tin dư luận mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là những việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ gắn với rà soát lại các vị trí công tác của cán bộ không còn phù hợp để sắp xếp, chuyển đổi. Chủ động ngay việc chuẩn bị phương án triển khai thực hiện thí điểm mô hình đô thị chính quyền; thực hiện tốt đề án quận thông minh…

Về đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 06, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định sẽ không ban hành nghị quyết mới mà Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ tiếp tục có kết luận để chỉ đạo thực hiện, phù hợp với lộ trình thí điểm chính quyền đô thị đến năm 2023./.

Đình Tăng