Theo đó, từ ngày 25 - 27/9/2020, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện gần 65 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội có chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm ước đạt 5,45%. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung chỉ đạo; toàn tỉnh có 1.047 tập thể, 1.745 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên, phát huy tốt hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Quốc phòng, an ninh, tư pháp được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, công tác đối ngoại được mở rộng, phát triển.

 Đại hội đã thống nhất đề ra 20 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu thảo luận thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII bảo đảm cơ cấu, tính liên tục, kế thừa, đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín; bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; thảo luận góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề thời sự về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

 Định hướng công tác tuyên truyền, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu kịp thời thông tin sâu rộng về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhằm cổ vũ, động viên, củng cố sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm về những sự kiện trọng đại. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thông tin, tuyên truyền đậm nét về các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, nhằm tạo sự ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, về quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền kết quả Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và của cả nước. Cùng với đó, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội; các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ... /.

Tin, ảnh: Đức Luận