Long An cần chú trọng phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Thứ năm, 07/07/2022 19:04
(ĐCSVN) – Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm…
leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: Đặng Phước). 

Ngày 07/7, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (gọi chung là nguồn tin về tội phạm) tại tỉnh Long An.

Tham gia Đoàn Kiểm tra có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra và các đồng chí Thành viên Đoàn Kiểm tra.

 Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra báo cáo quá trình kiểm tra tại tỉnh Long An. Theo đó, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại tỉnh Long An từ ngày 20/5 đến 30/5 tại Ban Thường vụ tỉnh ủy và 09 cấp ủy, tổ chức đảng của cơ quan chức năng thuộc tỉnh Long An với tinh thần khẩn trương, khách quan, công tâm, trách nhiệm để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo. Qua đó cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ quan được kiểm tra đã nghiêm túc thực hiện, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn Kiểm tra; một số cơ quan đã chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo đúng đề cương hướng dẫn…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận.

 Theo Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác PCTN,TC nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Nhất là, đã tổ chức sơ kết và ban hành văn bản chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này; quan tâm chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; một số cơ quan đã phát hiện, kịp thời chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; quan tâm tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ, qua đó đã phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN được tăng cường, tập trung vào một số lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; qua thanh tra không chỉ phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện để kiến nghị khắc phục, hoàn thiện mà còn phát hiện, chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 Công tác phát hiện, chuyển giao các nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nhìn chung đạt kết quả tích cực. Trong 10 năm, các cơ quan chức năng của tỉnh qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, qua hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện 552 nguồn tin tội phạm chuyển cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các các nguồn tin, vụ việc do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý; từ đây, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm…

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa thường xuyên; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong một số vụ việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có mặt còn hạn chế…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh Long An cơ bản thống nhất với kết luận của Đoàn Kiểm tra, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

 Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh Long An trong thời gian qua. Những kết quả đạt được góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tiến hành rà soát toàn bộ công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; qua đó vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, vừa khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự, nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây. Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thị mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy Viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An báo cáo làm rõ công  tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong việc triển khai Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu, kết luận của Trưởng Đoàn Kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa công tác này trên địa bàn tỉnh để tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An./.

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực