Mời tham gia viết bài tham luận “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Thứ tư, 14/04/2021 15:56
(ĐCSVN) - Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà báo tham gia viết bài, tham luận tại Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
leftcenterrightdel
 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề cốt yếu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định và tiếp tục cụ thể hóa: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hội thảo là dịp để trao đổi, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Ðảng và với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Qua hội thảo, xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách mạng đối với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 trong tình hình mới...

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như trên, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản  Việt Nam trân  trọng kính mời các nhà khoa học, nhà báo tham gia viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Nội dung viết bài Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:

1. Tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn của nền báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

2. Báo chí với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận diện, đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với vi phạm về quy tắc đạo đức nghề nghiệp, biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan báo chí cũng như mỗi nhà báo; Nhận diện, đấu tranh, xử lý tin giả, xấu độc và vấn đề giáo dục chính trị, đạo đức của các nhà báo trong các cơ quan báo chí…

3. Nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và các tầng lớp nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

4. Đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới….

Mọi thông tin xin liên hệ: TS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, SĐT: 0866745565.

- Nhà báo Thu Hà, Phóng viên Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, SĐT: 0982328299.

- Nhà báo Hiền Hòa, Phóng viên Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, SĐT: 0912505559.

Bài viết tham gia hội thảo vui lòng gửi theo địa chỉ: thuhadcsvn@gmail.com; hienhoacpv@gmail.com trước ngày 20/5/2021./.

Ban Tổ chức Hội thảo
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực