Nâng cao quyết tâm chính trị thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW

Thứ sáu, 27/05/2022 08:41
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thành ủy Hà Nội xác định triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW; qua đó nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ thành phố về vai trò, vị trí và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.
leftcenterrightdel
Nghị quyết số 15-NQ/TW (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị sẽ tạo bước đột phá cho Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển. 

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26/5/2022 về triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo nội dung Kế hoạch số 79-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố về vai trò, vị trí và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ 7 nội dung công việc gắn với thời gian và đơn vị thực hiện cụ thể. Theo đó, trong tháng 6/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW. Ban Cán sự đảng UBND thành phố được giao xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW xong trước ngày 10/6/2022.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố đồng thời chủ trì xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TW. Các báo cáo phải gửi về để Văn phòng Thành ủy chủ trì tổng hợp xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW xong trước ngày 10/6/2022.

Cũng theo kế hoạch, Ban Cán sự đảng UBND thành phố phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, phê duyệt tổng thể “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” và hoàn thiện hồ sơ “Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trình Thành ủy cho chủ trương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hai nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý III/2022. Đồng thời phải nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Thành ủy cho chủ trương trước khi trình cấp có thẩm quyền; hoàn thành trong quý IV/2022.

Ngoài ra, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tăng cường đoàn kết, đồng thuận, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, biểu dương, động viên các điển hình tiên tiến, tạo ra sức lan tỏa nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý các cấp, các ngành thành phố quán triệt thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 15-NQ/TW đề ra.

Nghị quyết 15-NQ/TW 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước cùng phát triển.

Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD..

Trung Anh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực