Ban Chấp hành Đảng bộ An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bổ sung vào các văn kiện của Trung ương, của tỉnh; báo cáo kết quả biểu quyết của đại hội về mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong diễn văn bế mạc đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, khóa XI, cho biết: Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại đại hội. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 48 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cơ bản đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ; đủ năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

 Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu đoàn đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Các văn kiện thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh; là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng thời, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn không chỉ của nhiệm kỳ vừa qua, mà là của gần 35 năm đổi mới của đất nước, của tỉnh để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn tiếp theo”,  Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và trong nước, nhận định thời cơ và thách thức, đại hội đã thảo luận và thống nhất mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, đó là: Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước. Để thực hiện mục tiêu đó, đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất 3 khâu đột phá, với 16 chỉ tiêu chủ yếu bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp cho Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ qua, chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu, giúp cấp ủy khóa mới có thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành sắp tới; đồng thời, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến phong phú từ thực tiễn vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, thành công của đại hội hôm nay là động lực cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ, quân và dân An Giang phát huy đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện sớm nhất. Các cấp ủy phải nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, thời gian tới, sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng không ít khó khăn thách thức. Trước mắt, đất nước ta vẫn tiếp tục đối phó với đại dịch COVID-19 và sự suy giảm kinh tế toàn cầu, cùng với những khó khăn đặc thù của khu vực ĐBSCL sẽ tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Vì vậy, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu xây dựng An Giang - quê hương của Bác Tôn kính mến ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Hoàng Mẫn