Chiều 24/11, Đảng ủy Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 200 đồng chí là cán bộ cao cấp, chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Quân khu. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trị hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Cường quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; thông báo nhanh kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

 Cũng tại hội nghị các đại biểu được quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu.

 Sau hội nghị, Đảng ủy Quân khu 3 yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT Quân khu cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, ban hành Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ; đồng thời lựa chọn, lồng ghép việc quán triệt nghị quyết vào nội dung học tập chính trị tại đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức cho 100% đảng viên viết thu hoạch theo từng chủ đề đã được học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh