Quảng Ngãi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ ba, 10/01/2023 22:58
(ĐCSVN) - Sáng 10/1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” dự và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ngãi nhận thức sâu sắc rằng, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Việc Trung ương quyết định tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 sẽ góp phần quan trọng định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Chúng ta khẳng định phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta: “Dựng nước đi đôi với giữ nước”; “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”; có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nghĩa là, làm sao cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, toàn dân là một khối đoàn kết thống nhất, phải luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc…

Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kịp thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, hơn 10 năm qua, thế giới, khu vực đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của quê hương núi Ấn - sông Trà, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; việc tinh giản biên chế đạt và vượt kế hoạch đề ra…

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện làm nền tảng. Các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân từng bước được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Năm 2022, Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” là chủ đề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua. Để thực hiện thắng lợi, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời ứng phó có hiệu quả với những nguy cơ, thách thức từ bối cảnh, tình hình quốc tế và khu vực, cũng như những tác động, ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống.

Trên cơ sở đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Quảng Ngãi nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước, góp phần để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; lắng nghe ý kiến của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị cần cù, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của nhân dân và khát vọng phát triển đất nước của quân và dân Quảng Ngãi; tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh, đối ngoại...

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh và trao thưởng cho 29 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023./.

Tin, ảnh: Phan Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực