Lớp bồi dưỡng diễn ra trong các ngày 10-23/11 với 18 chuyên đề, được cơ quan tham mưu và Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của người học cũng như đảm bảo cập nhật kiến thức mới và cung cấp các kỹ năng cần thiết, sát với tình hình và những yêu cầu mà thực tiễn địa phương, đất nước đang đặt ra.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên (Ảnh: Nghĩa Vinh)

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thì công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, trong những năm qua, Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các khâu quy hoạch, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã có nhiều đóng góp quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc tham mưu, hoạch định, ban hành chính sách cũng như đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng ở địa phương, đơn vị. Vì thế, cùng với việc được đào tạo bài bản, có quy củ để thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách có hệ thống để đảm nhiệm các chức trách, nhiệm vụ được giao, trong quá trình công tác, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng xử lý, đề xuất, giải quyết những vấn đề vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng, lớp bồi dưỡng này là bước quan trọng trong công tác bổ sung, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh và chuẩn bị cho công tác xây dựng quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn tới, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương của Đảng về đào đạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị.

Các đồng chí tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, gợi mở vấn đề, định hướng phương pháp tiếp cận của giảng viên, báo cáo viên, để tự nghiên cứu, chủ động liên hệ với thực tiễn công tác, từ đó, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp giữa các địa phương, đơn vị, đồng thời vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách một cách tốt nhất.

Kết thúc lớp, tất cả 37 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 43 cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đều đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoàn thành.

Về trình độ chuyên môn có 1 Tiến sỹ, 44 Thạc sỹ, 35 cử nhân Đại học. Về lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 78 người, chiếm 97,5%./.

Anh Tuấn