Chiều 19/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ bộ phận đã phối hợp hiệu quả với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, có đóng góp quan trọng, được đánh giá cao. Nổi bật đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên giáo về những sự kiện quan trọng được xã hội quan tâm.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ cơ quan đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ: Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền; báo chí, xuất bản; văn hóa văn nghệ; dư luận xã hội; triển khai có hiệu quả thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; giáo dục, đào tạo và các vấn đề xã hội…

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cơ quan đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên, phối hợp chỉ đạo với Lãnh đạo Ban, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng như tham mưu Chỉ thị 01-CT/TW về “việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”, Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện”…

Cùng với đó, Đảng ủy đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; có bước quyết liệt, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân và tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt kết luận của lãnh đạo Ban về đánh giá kết quả và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của cơ quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Cơ bản các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đã triển khai đồng bộ các quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, nhất là về việc nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch.

Đồng thời, Đảng uỷ đã chủ động, tích cực triển khai các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Phát huy kết quả đạt được, với tinh thần tích cực chủ động, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị và trọng tâm công tác xây dựng Đảng đã xác định trong năm 2021.

Cụ thể, Đảng ủy tiếp tục chủ động phối hợp với lãnh đạo Ban, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, xuất bản; tiếp tục tham mưu chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới. Tăng cường nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp, phản ánh nhanh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn, những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, phức tạp nhân dân quan tâm, để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị dư luận xã hội…

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về giáo dục, đào tạo, y tế và khoa học, công nghệ, nhất là tham mưu triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, khảo sát trong lĩnh vực này theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; bám sát Chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương để thực thi, triển khai tốt 03 hội nghị Tổng kết năm 2021: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc; Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ; Hội nghị tổng kết Báo chí, xuất bản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những mặt được, cũng như những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021; trao đổi, kiến nghị, đề xuất để thực hiện hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu cũng thảo luận, nhất trí cao với Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ cơ quan xác định đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% đảng viên của Đảng bộ học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng ủy Khối. 100% cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, chi bộ rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm (xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm).

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên mới được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng; hằng năm, phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc, chi bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 95% chi bộ, đảng bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.../.

Tin, ảnh: Minh Chính