Chiều ngày 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5 cho 23 đảng viên lão thành; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Phạm Văn Tân sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Theo đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, phổ biến và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị. Chủ động phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, hội viên và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; tham dự các hoạt động với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông và phổ biến kiến thức; tư vấn, phản biện xã hội; tôn vinh trí thức…

Đồng chí Phạm Văn Tân khẳng định, việc thực hiện, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội, ngành toàn quốc, góp phần đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tháo gỡ nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua.

Trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế đó là: một số cấp ủy chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định công tác đảng vụ, chưa quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, do vậy công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng có nơi hiệu quả chưa cao.

6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Khối, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng các cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, cơ quan, tổ chức, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dịp này, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5 cho 23 đảng viên lão thành. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng và 9 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn