Ngày 28/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chuyên đề "Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phạm Quang Thao nêu rõ năm 2019, là năm bản lề để các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành đảng bộ các cấp. Vì vậy, việc quán triệt nội dung của Quy định đến từng cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng, lựa chọn những cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên" thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nguồn nhân lực dồi dào chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng (Ban Tổ chức Trung ương) quán triệt Quy định số 08- QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Hội nghị quán triệt Quy định số 08- QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ảnh: HM

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ lâu và đề cập nhiều lần trong các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng và chưa bao giờ việc đề cao trách nhiệm nêu gương được đặt ra quyết liệt, mạnh mẽ như những năm gần đây.

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ra đời, Ban Bí thư đã ban hành Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp theo, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, Quy định 08-QĐi/TW đã nêu 8 điều các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ 8 điều phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống, tập trung vào những khuyết điểm, yếu kém, bức xúc trong xã hội do cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu gây ra. Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân...  

Sự ra đời của Quy định 08 nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ cấp cao. Điều đó càng khẳng định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu chuyên đề "Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Việc xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một trong những việc làm thường xuyên, cụ thể, phải tạo sự chuyển biến tích cực, dễ nhận thấy, tạo được sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối tập trung vào 6 nội dung được đúc kết trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là: "Trung thành- Trung thực- Tận tụy- Đoàn kết- Sáng tạo- Nêu gương"./.

Hoàng Mẫn