• Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng  

Chính phủ phát động phong trào toàn dân sản xuất, tiết kiệm
12:52 18/10/2019
(ĐCSVN) - Để phát động phong trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, đẩy mạnh kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm là bồi dưỡng và tích trữ lực lượng dồi dào để kháng chiến lâu dài, để chuẩn bị đầy đủ chuyển sang tổng phản công, để đưa kháng chiến đến hoàn toàn thắng lợi...
Hội nghị Cán bộ chính quyền toàn quốc
09:14 18/10/2019
(ĐCSVN) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 15-3-1952, Hội nghị Cán bộ chính quyền toàn quốc được triệu tập. Tham dự Hội nghị có đầy đủ đại biểu các ngành của Trung ương và đại biểu tất cả các liên khu trong toàn quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Tự phê bình và phê bình” trong dịp chỉnh Đảng mùa Xuân 1952
09:13 18/10/2019
(ĐCSVN) - Nhân dịp tiến hành công tác chỉnh huấn trong Đảng, với bút danh CB, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Tự phê bình và phê bình" đăng trên báo Nhân dân nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn mục đích, phương hướng, trọng tâm, cách làm của đợt phê bình, chỉnh huấn tới toàn thể cán bộ, đảng viên.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II)
09:13 18/10/2019
(ĐCSVN) - Từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã họp Hội nghị toàn thể tại Việt Bắc nhằm nhận định tình hình, kiểm điểm công tác và đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc kháng chiến chuyển mạnh sang giai đoạn chiến lược mới.
Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở một chiến dịch ở Tây Bắc
09:13 18/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 4-9-1951, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị Về việc mở chiến dịch Tây Bắc.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về vấn đề Đảng ra công khai
09:08 18/10/2019
(ĐCSVN) - Sau buổi lễ ra mắt ngày 3-3, Đảng Lao động Việt Nam đã ra công khai, nhận sứ mệnh lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 30-4-1951, Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về vấn đề Đảng ra công khai.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
09:59 17/10/2019
(ĐCSVN) – Nhằm giải quyết những vấn đề mới mà cách mạng đặt ra, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951.
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nông dân
16:57 16/10/2019
(ĐCSVN) - Tháng 2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nông dân toàn quốc, động viên tăng gia sản xuất.
Đảng Lao động Việt Nam ra mắt quốc dân
16:56 16/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 3-3-1951, tại Hội nghị thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc.