• Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng  

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước
20:04 20/09/2019
(ĐCSVN) - Sau Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhanh chóng triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, xây dựng tổ chức Việt Minh, phát động phong trào cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trương tổ chức thí điểm Việt Minh ở Cao Bằng
14:39 20/09/2019
(ĐCSVN) - Chuẩn bị cho Hội nghị của Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc quyết định xây dựng thí điểm các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước
14:39 20/09/2019
(ĐCSVN) - Sau ba mươi năm bôn ba, hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước, ngày 28-1-1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc rời Trung Quốc về nước.
Hội nghị lập lại Xứ uỷ Nam Kỳ
14:39 20/09/2019
(ĐCSVN) - Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, Xứ uỷ bị vỡ, Đảng bộ Nam Kỳ đứng trước những nhiệm vụ nặng nề. Trước yêu cầu của phong trào cách mạng, Xứ uỷ cần phải được lập lại để nắm vai trò lãnh đạo.
Thành lập Việt Nam Cứu quốc quân
14:39 20/09/2019
(ĐCSVN) - Sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện chủ trương duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, nhiều cán bộ Đảng được Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ cử đi tăng cường cho Ban Chỉ huy du kích Bắc Sơn.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức huấn luyện cán bộ cách mạng Việt Nam tại làng Nậm Quang (Quảng Tây, Trung Quốc)
14:23 20/09/2019
(ĐCSVN) - Giữa năm 1940, các tổ chức Đảng ở Cao Bằng bị tổn thất nặng trong đợt khủng bố của thực dân Pháp, hơn 40 đảng viên và thanh niên yêu nước Cao Bằng tạm lánh sang Tĩnh Tây (Quảng Tây - Trung Quốc).
Hội nghị Xứ uỷ Nam Kỳ kiểm điểm và rút kinh nghiệm hoạt động chỉ đạo khởi nghĩa Nam Kỳ
14:17 20/09/2019
(ĐCSVN) - Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, phong trào cách mạng gặp những khó khăn thách thức lớn. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, hệ thống tổ chức Đảng từ cấp Xứ đến cơ sở bị phá vỡ gần hết.
Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi binh lính chống chính sách đàn áp của địch và hưởng ứng phong trào cách mạng của nhân dânĐảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi binh lính chống chính sách đàn áp của địch và
14:17 20/09/2019
(ĐCSVN) - Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra thông cáo khẩn cấp kêu gọi các Đảng bộ Trung Kỳ, Bắc Kỳ tổ chức quần chúng đấu tranh hưởng ứng.
Đảng Cộng sản Đông Dương ra Lời kêu gọi các cấp bộ Đảng lãnh đạo quần chúng, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
14:14 20/09/2019
(ĐCSVN) - Được tin cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, Uỷ ban Thường trực Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Lời kêu gọi các cấp bộ Đảng hưởng ứng, tổ chức quần chúng tranh đấu chống đế quốc Pháp, Nhật.