• Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
09:59 17/10/2019
(ĐCSVN) – Nhằm giải quyết những vấn đề mới mà cách mạng đặt ra, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951.
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nông dân
16:57 16/10/2019
(ĐCSVN) - Tháng 2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nông dân toàn quốc, động viên tăng gia sản xuất.
Đảng Lao động Việt Nam ra mắt quốc dân
16:56 16/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 3-3-1951, tại Hội nghị thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II)
16:55 16/10/2019
(ĐCSVN) - Từ ngày 13 đến ngày 16-3, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, triển khai các nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới.
Ban Thường vụ Trung ương ra Quyết nghị Về vấn đề báo chí
14:21 16/10/2019
(ĐCSVN) - Nhận thấy báo chí của ta thường đăng những tin tức, nhất là tin chiến sự, lộ bí mật và không đúng sự thật, việc viết, duyệt và chịu trách nhiệm về bài đăng báo, phỏng vấn, tuyên bố trên báo chí chưa có quy định rõ rệt, để xảy ra một số khuyết điểm ngày 11-10-1950, Ban Thường vụ Trung ương Quyết nghị:
Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo chiến dịch Biên giới
14:20 16/10/2019
(ĐCSVN) - Tháng 6-1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch Biên giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Về công tác huấn luyện và học tập
14:20 16/10/2019
(ĐCSVN) - Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 6-5-1950, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Về công tác huấn luyện và học tập được tổ chức nhằm kiểm điểm công tác huấn luyện và học tập, đề ra nội dung, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về việc kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh
14:19 16/10/2019
(ĐCSVN) - Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9) năm 1950 diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua nhằm đẩy mạnh việc tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực để hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công.
Ban Thường vụ Trung ương ra Chỉ thị Về việc giữ gìn kỷ luật của chính quyền nhân dân và đoàn thể cách mạng
14:19 16/10/2019
(ĐCSVN) - Trung ương nhận thấy có nhiều cơ quan chính quyền, các đoàn thể quần chúng có hiện tượng sai lầm như: một số đồng chí của Đảng làm việc trong chính quyền và đoàn thể không tôn trọng kỷ luật của các tổ chức đó, nhất là khi người phụ trách cơ quan không phải là cấp ủy, hoặc chưa phải là đảng viên.