• Tư liệu tham khảo cuộc thi  

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng.
17:02 14/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 5/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng.
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II
16:03 14/10/2019
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II họp từ ngày 12 đến 22/1/1959 để kiểm điểm tình hình và đề ra nhiệm vụ đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà cho toàn Đảng và toàn dân. Hội nghị đã bàn về đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoạn trích từ Văn kiện Đảng toàn tập.
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập
15:54 14/10/2019
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một tổ chức liên minh quân sự và chính trị, dân tộc chủ nghĩa cánh tả, hoạt động chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam
15:53 14/10/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết số 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên, đã xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam.
Các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam nêu trong Đại hội III của Đảng
15:53 14/10/2019
(ĐCSVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng họp từ ngày 05-10/9/1960 với 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết. Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.
Lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ mừng Liên hiệp quốc gia
15:50 14/10/2019
Ngày 5/1/1946, tại Lễ mừng Liên hiệp quốc gia (1) do các Phật tử trong Hội Phật giáo cứu quốc tổ chức để cầu nguyện cho nền độc lập của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
15:49 14/10/2019
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 05 đến ngày 10-9-1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội.
Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương
14:32 10/10/2019
(ĐCSVN) - Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao của Chính phủ ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm Đời sống mới
16:19 08/10/2019
(ĐCSVN) - Xuân Bính Tuất (1946), trong thư gửi phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: