Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng (khóa XI): “Người vào đảng phải báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ”.

Điểm 3 (3.3a) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, nêu rõ: “Người vào đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ”.

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn trên, khi nhận thấy đoàn viên A khai lý lịch không đầy đủ, rõ ràng và không đúng thực tế thì chi bộ cần yêu cầu đoàn viên A khai bổ sung lý lịch và tường trình rõ lý do, nguyên nhân việc không khai có anh ruột đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trên cơ sở đó, chi bộ xem xét mức độ sai phạm và có hình thức xử lý thích hợp.

Ngoài ra, trường hợp đoàn viên A có anh ruột đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, thì việc thẩm tra lý lịch được thực hiện căn cứ vào Điểm 3 (3.4c) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể: “Người thân của người xin vào đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người xin vào đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy cấp trên hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (qua Đảng ủy Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp có nghi vấn về chính trị thì đến cơ quan an ninh ở trong nước để thẩm tra”.

Sau khi thực hiện các nội dung trên, nếu xét thấy đoàn viên A có đủ tiêu chuẩn đảng viên và không vi phạm về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp vào đảng cho đoàn viên A theo quy định./.

Ban Bạn đọc