SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
01-QĐi/TW Về trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng 10/05/2018
132-QĐ/TW Về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018
127-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ sở , phường, thị trấn 01/03/2018
124-QĐ/TW Về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - hội nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cán bộ, đảng viên 02/02/2018
121-QĐ/TW Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban thư quản 25/01/2018
109- QĐ/TW Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 03/01/2018
105-QĐ/TW Về phân cấp quản cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 19/12/2017
102-QĐ/TW Quy định về xử kỷ luật đảng viên vi phạm 15/11/2017
98-QĐ/TW Về luân chuyển cán bộ 07/10/2017
09-QĐ/VPTW Về một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 22/09/2017
90-QĐ/TW Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban thư quản 04/08/2017
89-QĐ/TW Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản các cấp 04/08/2017
69-QĐ/TW Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên sở trong doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp vốn nhà nước chi phối 13/02/2017
66-QĐ/TW Về thể loại, thẩm quyền ban hành thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017
55-QĐ/TW Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 19/12/2016
104-QĐ/BDVTW Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác thuộc Ban Dân vận Trung ương đi thực tiễn địa phương, sở 04/11/2016
42-QĐ/TW Về nhiệm vụ quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy 03/10/2016
30-QĐ/TW Về thi hành Chương VII Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 26/07/2016
29-QĐ/TW Về thi hành Điều lệ Đảng 25/07/2016
01-QĐ/UBKTTW Về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 19/05/2016

Xem nhiều

Văn bản mới