Trang đầu bức thư “Kính cáo đồng bào” của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), ngày 6/6/1941.
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khối tài liệu sưu tầm)

Ngày 6-6-1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư "Kính cáo đồng bào", kêu gọi toàn dân đoàn kết, đánh đuổi Pháp - Nhật.

Bức thư vạch rõ tình cảnh khổ nhục của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. “Dân ta một cổ hai tròng. Đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho Nhật".

Thư nêu gương oanh liệt của các anh hùng trong lịch sử dân tộc, những cuộc chiến đấu chống xâm lược của Nam Kỳ, Bắc Sơn, Đô Lương.

Nhưng, "việc lớn chưa thành công” vì "cơ hội chưa chín" và "dân ta chưa hiệp lực đồng tâm".

Thư thông báo cho đồng bào biết cơ hội giải phóng đã đến, đế quốc Pháp không thể tự cứu, càng không thể cứu bọn thống trị Pháp ở Đông Dương. Đế quốc Nhật bị sa lầy ở Trung Quốc, lại đang gay go với Anh - Mỹ.

Thư kêu gọi "Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần một điều: toàn dân đoàn kết", trong lúc này "quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng". Việc cứu nước là việc chung của mọi người Việt Nam, ai cũng phải gánh một phần trách nhiệm “người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng”. "Chúng ta hãy tiến lên! Toàn thể đồng bào tiến lên!”.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.740-742, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.