Tạp chí Cộng sản

Cập nhật lúc 9h9  -  Ngày 23/01/2018

share facebookgửi emailin bài này

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng  

Tạp chí Cộng sản là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nhiệm vụ

 - Tuyên truyền, giáo dục:

Tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đời sống sinh hoạt của Đảng, của đất nước và của xã hội; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; những vấn đề quốc tế.

 - Hoạt động lý luận và tổng kết thực tiễn:

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phát triển những nhân tố mới, những kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, rút ra những vấn đề lý luận để làm công tác tuyên truyền, giáo dục. Cùng các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng hành động cách mạng, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Đấu tranh chống các luận điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng:

Đấu tranh kịp thời, sắc bén chống những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm và các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Đồng thời đấu tranh kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác.

 - Nghiên cứu khoa học:

Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, đề tài nghiên cứu thuộc các ban đảng; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ban Biên tập:

Đồng chí Đoàn Minh Huấn  

Đồng chí Đoàn Minh Huấn

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Tổng Biên tập

 

1. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập

2. Phạm Tất Thắng - Phó Tổng Biên tập

3. Phạm Đình Đảng - Phó Tổng Biên tập

4. Vũ Văn Hà - Phó Tổng Biên tập

5. Nguyễn Linh Khiếu - Ủy viên Ban Biên tập

6. Nguyễn Tiến Nghĩa - Uỷ viên Ban Biên tập

7. Nguyễn Văn Tâm - Uỷ viên Ban Biên tập

Các Ban biên tập và các đơn vị chuyên môn: 

1. Ban Kinh tế:

2. Ban Chính trị - Triết học

3. Ban Xây dựng Đảng

4. Ban Văn hoá - Xã hội

5. Ban Quốc tế

6. Ban Tạp chí Cộng sản điện tử

7. Ban Chuyên đề cơ sở

8. Ban Chuyên san Hồ sơ - Sự kiện

9. Ban Thư ký - Bạn đọc

10. Ban Thông tin - Tư liệu

11. Vụ Tổ chức - Cán bộ

12. Văn phòng

13. Cơ quan thường trú tại miền Trung - Tây Nguyên (Đà Nẵng)

14. Cơ quan thường trú tại miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)

15. Công ty in Tạp chí Cộng sản