Hội nghị lần thứ mười bốn Ban chấp hành Trung ương Đảng

Cập nhật lúc 9h29  -  Ngày 26/09/2015

share facebookgửi emailin bài này

Giữa tháng 11-1958, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II họp Hội nghị lần thứ 14. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo Về nhiệm vụ kế hoạch ba năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế quốc dân và Nghị quyết Về tổng kết cải cách ruộng đất. 

Sau khi chỉ rõ nhiệm vụ cơ bản của toàn Đảng, toàn dân, Hội nghị vạch ra nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc là phải đẩy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh; đồng thời phải ra sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh - lực lượng lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ kế hoạch kinh tế 3 năm (1958-1960) ở miền Bắc là: 

1."Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, lấy sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm, nhằm giải quyết vấn đề lương thực, giải quyết phần lớn hàng tiêu dùng và hết sức chú trọng tăng thêm các tư liệu sản xuất. 

2. Ra sức cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội, chủ yếu nhất là đẩy mạnh hợp tác hoá nông nghiệp, đồng thời tích cực phát triển và củng cố thành phần kinh tế quốc doanh. 

3. Trên cơ sở sản xuất phát triển, nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, nhất là nhân dân lao động và tăng cường củng cố quốc phòng"1. 

Hội nghị xác định một số vấn đề chủ yếu của công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng: 

1. Phải tăng cường giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, làm cho mọi người phân rõ ranh giới giữa con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa, làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa chiếm ưu thế, làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là một. 

Phải chống quan điểm kinh tế tài chính đơn thuần, kỹ thuật đơn thuần; tách rời chính trị, tách rời đường lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, tách rời quần chúng... 

2. Tăng cường công tác vận động quần chúng, tăng cường lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. 

3. Kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện chế độ phân cấp quản lý kinh tế, quản lý kế hoạch. 

Trong Nghị quyết Về tổng kết cải cách ruộng đất, Hội nghị khẳng định: "Muốn phát huy đến cao độ năng lực cách mạng của nông dân, nhất định phải giải quyết kịp thời và đúng đắn vấn đề ruộng đất cho nông dân trong quá trình phát triển của cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân"2. "Trong khi tiến hành cách mạng, nếu không thấy rõ tính chất quan trọng của vấn đề ruộng đất, không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nhân tố dân chủtrong cách mạng thì không thể bảo đảm thắng lợi cho cách mạng"3. Do đó, cải cách ruộng đất là tất yếu trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đó là cuộc đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt. 

Về thắng lợi của cải cách ruộng đất, Hội nghị đánh giá: 

Đã đánh đổ được giai cấp địa chủ cùng bọn Việt gian phản động, giải phóng nông dân khỏi ách phong kiến, làm cho họ thực sự làm chủ nông thôn; củng cố thêm được khối liên minh công - nông; củng cố được quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân, của Đảng; bồi dưỡng được lực lượng kháng chiến, củng cố miền Bắc, cổ vũ nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ - Diệm. 

Thực hiện được khẩu hiệu "Người cày có ruộng", giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, mở đường cho nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp hoá nước nhà. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, miền Bắc nước ta tự túc được lương thực, giải quyết được nạn đói giáp hạt kinh niên. 

Hội nghị khẳng định thắng lợi của cải cách ruộng đất là to lớn và căn bản. "Thắng lợi đó có tính chất chiến lược"1. 

Về sai lầm trong cải cách ruộng đất, Hội nghị nhận định: 

Do nhận thức về hai nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta chưa được sâu sắc, do đánh giá tình hình nông thôn miền Bắc không được toàn diện vì thiếu điều tra nghiên cứu một cách đầy đủ và cụ thể, cho nên đã phạm một số sai lầm về quy định chính sách cũng như về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, phương châm, chính sách cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. 

Phát hiện sai lầm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đảng ta kiên quyết sửa sai. Nhờ vậy, những sai lầm đã được sửa chữa, thành quả của cải cách ruộng đất được phát huy. 

Về bài học của cách mạng ruộng đất, Hội nghị nhấn mạnh: "phải tôn trọng những nguyên tắc tổ chức và nguyên tắc sinh hoạt của một đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin"1. "phải dũng cảm thừa nhận sai lầm và kiên quyết sửa sai, đồng thời phải giữ vững nguyên tắc, khẳng định mặt thắng lợi của cải cách ruộng đất là căn bản và kiên quyết bảo vệ cái đúng, bảo vệ thành quả của cải cách ruộng đất. Phải dựa vào lực lượng của quần chúng cơ bản mà tiến hành sửa sai... kiên quyết không cho giai cấp địa chủ lợi dụng ta sửa sai mà ngóc đầu dậy trả thù... Phải ra sức đoàn kết toàn Đảng"2, chống mọi tư tưởng sai lầm. 

Nghị quyết Về tổng kết cải cách ruộng đất đã nâng cao thêm một bước trình độ lãnh đạo của Đảng và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. 

Để đáp ứng đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ mới, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Trung ương trong giai đoạn mới của cách mạng, Hội nghị cũng đã ra Nghị quyết Về kiện toàn tổ chức Ban Bí thư và cải tiến lề lối làm việc của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. 

Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng vẫn kiêm nhiệm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương. Ban Bí thư gồm 5 đồng chí: Lê Duẩn, Nguyễn Duy Trinh, Phạm Hùng, Hoàng Anh, Tố Hữu. 

Đồng chí Lê Duẩn được uỷ nhiệm chủ trì công việc của Ban Bí thư. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp được rút khỏi nhiệm vụ Bí thư Ban Chấp hành Trung ương mà chỉ làm nhiệm vụ của Uỷ viên Bộ Chính trị. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 khóa II đã có sự điều chỉnh nhân sự quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội II.