5. Cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước (Ngày 24 tháng 6 năm 1976)

Cập nhật lúc 15h47  -  Ngày 12/10/2016

share facebookgửi emailin bài này

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1976

ĐÁNH DẤU BƯỚC THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÂN DÂN TA TRÊN CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ VỀ MẶT NHÀ NƯỚC*

(Ngày 24 tháng 6 năm 1976)

 

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã thành công rực rỡ. Thay mặt Hội đồng bầu cử toàn quốc, tôi xin báo cáo trước Quốc hội về tình hình và kết quả tổng tuyển cử.

Sau 30 năm chiến đấu gian khổ và anh dũng chống bọn đế quốc xâm lược, mùa Xuân 1975, quân và dân ta đã phát động cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, lập nên chiến công hiển hách nhất trong bốn nghìn năm lịch sử, tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đổ ngụy quyền, xóa bỏ chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam nước ta, giành lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc.

Trong khí thế chiến thắng đó, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã vạch ra phương hướng tiến lên của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là: "Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội"1.

Trong điều kiện hiện nay, nước Việt Nam phải được thống nhất trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thống nhất về các mặt: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa v.v..

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Nhân dân ta luôn luôn kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu của bọn đế quốc và tay sai chia cắt đất nước mình. Song, nhân dân ta cũng thấy rằng, trên thực tế, do nước nhà bị chia cắt lâu dài cho nên sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, ở hai miền nước ta tồn tại hai Nhà nước với hai Chính phủ: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vấn đề cấp bách trước mắt là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Trong toàn bộ sợi dây chuyền của sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà, vấn đề thống nhất nước nhà về mặt nhà nước là khâu chính cần phải nắm lấy mà làm, làm càng sớm càng tốt. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước cũng tức là chính thức hoá việc thống nhất Việt Nam,đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thống nhất nước nhà về các mặt khác.

Quá trình thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước bao gồm ba bước:

1. Đại biểu nhân dân hai miền họp Hội nghị hiệp thương chính trị để thống nhất nhận định về yêu cầu và nội dung của toàn bộ sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà; về tầm quan trọng và tính cấp bách cũng như về bước đi và biện pháp của việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Hội nghị này họp vào trung tuần tháng 11 năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh và đã thành công tốt đẹp

2. Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất. Cuộc tổng tuyển cử này đã được tiến hành trong cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976 theo những nguyên tắc thật sự dân chủ là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thắng lợi vang dội mà nhân dân ta đã giành được trong cuộc tổng tuyển cử có tính chất quyết định đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

3. Quốc hội chung của cả nước họp để xác nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử; quyết định thể chế nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới; thảo luận về tình hình và nhiệm vụ, về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước ta; quyết định tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, v.v.; quyết định và bầu những cơ quan lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam thống nhất để điều hành công việc của cả nước, bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Quốc hội ta họp kỳ này là để làm những công việc trọng đại đó.

Bây giờ tôi xin báo cáo về việc chuẩn bị và tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước.

Trước hết, xin phác qua tình hình nước ta lúc tổng tuyển cử chủ yếu có những thuận lợi và khó khăn gì?

Về mặt thuận lợi, tổng tuyển cử diễn ra trong tình hình cả nước đã có hòa bình và không còn bóng một tên xâm lược nữa. Nguyện vọng tha thiết trước sau như một của nhân dân ta là nước nhà độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với chiến thắng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nguyện vọng ấy đã thành hiện thực. Nhân dân ta bước vào tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung của cả nước với tinh thần phấn khởi, tự hào trước thắng lợi huy hoàng đã giành được, với lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam và tiền đồ vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Kinh nghiệm bầu cử Quốc hội do nhân dân ta tích lũy trong mấy chục năm nay đã có tác dụng tốt đối với với cuộc tổng tuyển cử.

Về mặt khó khăn, chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ đã để lại cho nhân dân ta những hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng lại nước nhà và ổn định đời sống nhân dân. Do thắng lợi nhanh chóng của quân và dân ta, ở miền Nam, ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ; một phần lớn bọn chúng đã và đang được cải tạo, nhưng tàn dư của bọn tay sai đế quốc vẫn lén lút hoạt động phá hoại dưới nhiều hình thức, kể cả hình thức vũ trang. Các giai cấp bóc lột ở miền Nam cơ bản chưa được cải tạo theo chủ nghĩa xã hội. Bọn đế quốc bên ngoài đang câu kết với bọn phản cách mạng trong nước, kể cả bọn phản động đội lốt tôn giáo, bọn trùm phong kiến trong một số vùng dân tộc thiểu số để chống lại cách mạng.

Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta phải ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác cách mạng, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân, động viên tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của quần chúng, bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội giành thắng lợi lớn.

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội là một cuộc vận động cách mạng hết sức quan trọng. Nó đã sớm trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân ta.

Từ tháng 2 năm 1976, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã được triển khai trong cả nước. Báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình đều xem tổng tuyển cử là một công tác trọng tâm. Việc nghiên cứu các văn kiện của Đảng và của Nhà nước về tổng tuyển cử bầu Quốc hội đã được tổ chức trong Đảng và trong quần chúng.

Cán bộ làm công tác bầu cử và cán bộ các ngành có liên quan đã dự các lớp huấn luyện về mục đích, ý nghĩa và nội dung công tác bầu cử Quốc hội. Ở miền Nam, có huyện, xã tổ chức tập huấn nhiều lần để cán bộ nắm vững luật lệ bầu cử, biết cách chuẩn bị tổng tuyển cử.

Khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi hẻo lánh đến các hải đảo xa xôi, đông đảo quần chúng đã hăng hái tham gia học tập. Các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, thảo luận cùng các đoàn thể công, nông, thanh, phụ. Ở miền Nam, các nhân sĩ, trí thức, nhà tu hành nghiên cứu trao đổi ý kiến trong các cuộc hội thảo rộng rãi. Nhiều đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trong cả nước đạt 100% số người tham gia; Nghĩa Bình và nhiều xã thuộc Minh Hải đạt 94%.

Ở vùng mới giải phóng miền Nam, đây là một cuộc động viên chính trị sâu rộng chưa từng có. Khắp nơi giai cấp công nhân đã tỏ rõ vai trò tiên phong của mình trong cuộc vận động tổng tuyển cử này. Ở thành phố Hồ Chí Minh, có công đoàn quận đã tổ chức đội tuyên truyền lưu động gồm đến nghìn công nhân, mỗi công nhân phụ trách một số gia đình, đi sâu vào phường, nhóm, tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, pháp luật bầu cử của Nhà nước và vận động đồng bào đi bỏ phiếu 100%. Nông dân đã nhiệt liệt hưởng ứng chủ trương của Đảng. Nhận rõ sự khác nhau giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản, tầng lớp trí thức nói chung đã tham gia bầu cử một cách tự giác, tự nguyện.

Công tác tuyên truyền, vận động không những được tiến hành thông qua các cuộc học tập, thảo luận nói trên mà còn được đẩy mạnh qua các công tác quan trọng khác, như điều tra dân số, lập danh sách cử tri, trao đổi ý kiến về danh sách ứng cử viên, v.v..

Ở miền Nam, việc khôi phục quyền công dân cho trên 95% số người đã làm việc trong bộ máy chính quyền và quân đội cũ nhưng đã được học tập, cải tạo có sự tham gia ý kiến của quần chúng ở cơ sở vừa thể hiện chính sách khoan hồng, độ lượng của Nhà nước ta, vừa nâng cao uy thế của quần chúng cách mạng, vừa có tác dụng giáo dục đối với những người được khôi phục cũng như những người chưa được khôi phục quyền công dân.

Việc giới thiệu những người ra ứng cử đã được tiến hành một cách thật sự dân chủ. Mặt trận dân tộc thống nhất cùng với các đoàn thể quần chúng đã đóng một vai trò rất quan trọng: những người ra ứng cử ở miền Bắc đều do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu, ở miền Nam đều do Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Ủy ban Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam giới thiệu. Danh sách những người ra ứng cử đã được các tổ chức quần chúng ở cơ sở thảo luận, cân nhắc kỹ trước khi đưa lên Mặt trận dân tộc thống nhất hiệp thương và chính thức giới thiệu. Sáu trăm linh năm người ra ứng cử là những người xứng đáng, bao gồm các nhà hoạt động cách mạng lâu năm, các đại biểu công nhân, nông dân, quân nhân cách mạng, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh, tư sản dân tộc, đại biểu các dân tộc, các tôn giáo... Danh sách đó thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên cơ sở liên minh công nông gồm những người có nhiều thành tích trong sản xuất, công tác và chiến đấu. Ở miền Nam, theo tiêu chuẩn cụ thể của pháp lệnh bầu cử Quốc hội, đó là những người yêu nước có thành tích chống đế quốc và tay sai, tán thành thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội.

Những cuộc tiếp xúc giữa ửng cử viên và cử tri được tổ chức trong khắp các đơn vị và khu vực bầu cử. Những cuộc trao đổi ý kiến về tiểu sử ứng cử viên được tổ chức đến tận xóm, ấp, đơn vị chiến đấu và sản xuất, "tổ nhân dân", "tổ đoàn kết"... Công tác này có tác dụng chẳng những giúp cử tri tìm hiểu ứng cử viên và lựa chọn đại biểu, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với công việc nhà nước. Riêng ở vùng mới giải phóng, nó còn có tác dụng làm cho nhân dân hiểu rõ thêm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính chất thật sự dân chủ của cuộc bầu cử, yêu cầu về phẩm chất đạo đức đối với đại biểu Quốc hội trong chế độ ta.

Công tác chuẩn bị tổng tuyển cử có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó góp phần phát huy tinh thần làm chủ tập thể, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị và ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân nước ta trước nhiệm vụ xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là một cuộc biểu dương lực lượng đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc của những người yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,chống bọn đế quốc và bọn phản cách mạng tay sai để thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa chung của cả nước. Qua việc làm cụ thể, nhân dân nhận thức sâu sắc thêm đường lối, chính sách của Đảng, những thắng lợi to lớn mà đường lối, chính sách đó đã đem lại, từ đó củng cố lòng tin ở Đảng, tăng cường đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng lãnh đạo, hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội và sử dụng đúng đắn lá phiếu của mình.

Nhân dân ta đã tham gia tổng tuyển cử một cách có ý thức và hoàn toàn tự do lựa chọn những người xứng đáng thay mặt mình để bàn định những việc trọng đại của Nhà nước. Qua cuộc vận động này, một chuyển biến rõ rệt về nhận thức đã được ghi nhận ở tất cả các tầng lớp nhân dân trong nước nói chung, trong vùng mới giải phóng ở miền Nam nói riêng, về lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội; về quan điểm thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về sự khác biệt giữa chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa với chế độ dân chủ tư sản, dân chủ giả hiệu của chủ nghĩa thực dân mới; về quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

Sự chuyển biến về nhận thức đã biến thành hành động cách mạng cụ thể, thành phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác, nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1976 trong tất cả các xí nghiệp, công trường, hợp tác xã, đơn vị, cơ quan. Đó là phong trào khôi phục và phát triển sản xuất công nghiệp, phong trào khai hoang, phục hoá, làm thủy lợi, đi xây dựng vùng kinh tế mới, khôi phục đường sắt Thống nhất, v.v.. Nhiều sản phẩm mang tên "Thống nhất" hoặc "25-4" ra đời để chào mừng tổng tuyển cử. Lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội là động lực thúc đẩy nhiều giới, nhiều người tham gia xây dựng đất nước với nhiều hình thức sinh động: phong trào “ngày Chủ nhật lao động cộng sản chủ nghĩa", phong trào "lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc" của thanh niên cả nước, ngày văn nghệ sĩ "xuống đồng", ngày của trí thức, công thương gia và đồng bào tôn giáo yêu nước ở thành phố Hồ Chí Minh đi làm ở "công trường lao động xã hội chủ nghĩa”, v.v.. Ở miền Nam, đông đảo cử tri chưa thoát nạn mù chữ đã hăng hái học tập để đến ngày bầu cử tự tay viết lấy lá phiếu của mình.

Phong trào thi đua “Quyết thắng" của các lực lượng vũ trang nhân dân, trong những ngày chuẩn bị tổng tuyển cử cũng mang một sắc thái mới. Nó động viên cán bộ và chiến sĩ cả nước hăng hái luyện tập, xây dựng quân đội chính quy và hiện đại, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hăng say lao động xây dựng nước nhà, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trong các vùng đồng bào thiểu số, những ngày chuẩn bị và thực hiện tổng tuyển cử là ngày đoàn kết, ngày hội của các dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc lựa chọn đại biểu của mình vào Quốc hội chung cả nước, ngày thi đua lập thành tích chào mừng đồng bào Nam Bắc sum họp một nhà.

Từ giữa tháng 4, các cấp ủy Đảng, các tổ chức phụ trách bầu cử, các đoàn thể quần chúng, trong phạm vi trách nhiệm của mình đã xuống cơ sở kiểm tra việc chuẩn bị tổng tuyển cử.

Càng gần đến ngày bầu cử, nhận thức của nhân dân càng được nâng cao, nhiệt tình cách mạng của quần chúng càng sôi nổi, đưa đến ngày bầu cử tưng bừng, nhộn nhịp từ Cao Lạng đến Minh Hải.

Những ngày trước hôm bầu cử, hầu hết các thị xã đều có mít tinh, biểu tình của quần chúng hoan nghênh tổng tuyển cử ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục vạn nhân dân lao động, hàng nghìn trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh đã xuống đường tuần hành. Tất cả các địa phương, các cơ quan, đơn vị bộ đội, trường học, bệnh viện, phường, ấp... đã lập bàn thờ Tổ quốc, dựng cổng chào, treo cờ, kết hoa. Những cuộc biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thể dục, thể thao được tổ chức rầm rộ để chào mừng tổng tuyển cử.

Ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã thật sự là ngày hội lớn của toàn dân ta. Trong không khí tưng bừng, trên 23 triệu cử tri, với tư thế của người làm chủ tập thể, người chiến thắng, những con em của dân tộc Việt Nam anh hùng đã nô nức đi làm nghĩa vụ công dân của mình, cử những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Cuộc bầu cử tiến hành nhanh, gọn, tốt. Ở miền Bắc đến 11 giờ, ở miền Nam đến 12 13 giờ, về cơ bản việc bỏ phiếu đã làm xong.

Tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tỷ lệ chung những người đi bầu trong cả nước là 98,77%; miền Bắc là 99,36%, miền Nam là 98,59%. Có nhiều huyện, thị xã, ấp, đơn vị vũ trang và khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Ở miền Bắc, tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất là 99,93%; tỉnh đạt tỷ lệ thấp nhất là 98,44%. Ở miền Nam, tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất là 98,99%; tỉnh đạt tỷ lệ thấp nhất là 96,13%.

Kết quả, cả nước đã bầu đủ 492 đại biểu ngay ở vòng đầu, không nơi nào phải bầu lại hoặc bầu thêm.

Trong số 492 đại biểu đó, 16,26% là công nhân, 20,33% là nông dân, 1,22% là thợ thủ công, 28,66% là cán bộ chính trị, 10,97% là quân nhân cách mạng, 18,50% là trí thức, 4,06% là nhân sĩ dân chủ và tôn giáo. Quốc hội mới có 26,21% là phụ nữ, 14,28% là người các dân tộc thiểu số. Với thành phần như vậy, Quốc hội ta thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên cơ sở liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhân dân ta đã lựa chọn những đại biểu xứng đáng nắm vững chuyên chính vô sản, đẩy mạnh ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước được bầu với số phiếu cao nhất.

Ở vùng mới giải phóng miền Nam, nhiều anh chị em công nhân, nông dân, lao động bình thường, nhưng có thành tích xuất sắc đã được bầu vào Quốc hội; nhiều nhân sĩ, trí thức được Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Ủy ban Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam giới thiệu, đã đắc cử.

Cùng với các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân đã tham gia đắc lực vào việc giữ vững trật tự, an ninh. Trong ngày bầu cử không xảy ra một vụ phá hoại nào đáng kể. Ở miền Nam là nơi mà tình hình xã hội còn phức tạp, địch có kế hoạch phá hoại cuộc bầu cử nhưng mọi âm mưu đen tối của chúng đã bị nhân dân phát hiện và đập tan.

Tiếp sau thắng lợi của tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức mặt trận dân tộc ở hai miền đang lần lượt thống nhất lại để động viên, tổ chức quần chúng nhân dân ra sức thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước, lập thành tích chào mừng nước nhà thống nhất chào mừng Quốc hội mới.

Thắng lợi to lớn của tổng tuyển cử không những mang lại niềm tự hào chính đáng cho nhân dân trong nước, cho kiều bào ở nước ngoài, mà còn có tiếng vang khắp thế giới, không chỉ ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nhiều ký giả nước ngoài, trong đó có một số từ các nước tư bản chủ nghĩa, đến quan sát cuộc tổng tuyển cử của ta, đã đánh giá cao tính chất thật sự dân chủ của việc bầu cử Quốc hội ta. Nhiều tổ chức thuộc các phong trào hòa bình, dân chủ giải phóng dân tộc và bầu bạn quốc tế tỏ sự vui mừng trước thành công lớn của cuộc tổng tuyển cử và dành cho cuộc tổng tuyển cử những nhận xét tốt đẹp.

Nhân dịp này, cho phép tôi nói lên ở đây lòng biết ơn chân thành của chúng ta.

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 là thắng lợi của đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam, đồng thời là một kết quả đẹp đẽ của quá trình đấu tranh trong 45 năm qua của nhân dân Việt Nam vì độc lập và thống nhất dân tộc, vì dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, thắng lợi chính trị to lớn nhất của nhân dân ta từ sau chiến thắng mùa Xuân 1975.

Chiến thắng mùa Xuân 1975 đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa cho nhân dân ta. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình mở rộng và củng cố chính quyền chuyên chính vô sản ở nước ta.

Nếu chiến thắng mùa Xuân 1975 là tiền đề thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc tổng tuyển cử, thì thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử phát huy và củng cố chiến thắng mùa Xuân 1975.

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử là thắng lợi của quyền làm chủ tập thể của nhân dân ta tự mình nắm mấy vận mệnh của mình để xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mình và cho con cháu muôn đời mai sau. Thắng lợi đó khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân ta quyết tâm khắc phục khó khăn, xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Ở miền Nam nước ta, qua mấy chục năm ròng sống trong cảnh đất nước bị xâm lược, Mỹ ngụy tiến hành chiến tranh tâm lý, bôi đen chủ nghĩa xã hội và phá hoại sự nghiệp thống nhất Việt Nam một cách có hệ thống trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước lần này, cùng nhân dân miền Bắc, đồng bào miền Nam đã nói lên một cách hùng hồn sự lựa chọn dứt khoát của mình: Vì thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội!

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử chứng tỏ sức mạnh vô địch của nhân dân cả nước ta đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, dựa trên cơ sở liên minh công nông. Với sức mạnh đó, ta đã giành được chiến thắng vĩ đại trong Cách mạng tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Ngày nay, phát huy những thắng lợi đã giành được, nhân dân ta vững bước tiến lên xây dựng nước nhà thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng cường, góp phần với nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Thật vậy, nước Việt Nam thống nhất và xã hội chủ nghĩa với 50 triệu dân là một nhân tố quan trọng của hòa bình và tiến bộ xã hội ơ Đông Nam Á và thế giới.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc tổng tuyển cử đồng thời là một thất bại nặng nề của bọn đế quốc, bọn thực dân cũ và mới cùng bè lũ tay sai của chúng muốn chia cắt lâu dài nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ. Thất bại đó là tất yếu trước sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước ta một lòng một dạ đi theo Đảng và tập hợp rộng rãi dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng.

Do đâu mà cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ta đạt được thắng lợi to lớn như vậy?

1. Do Đảng Lao động Việt Nam đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối, chính sách đúng đắn, động viên, đoàn kết toàn dân đấu tranh kiên trì và gian khổ dưới mọi hình thức, quyết giành cho được độc lập và thống nhất dân tộc, và xây dựng nước nhà thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh. Riêng đối với cuộc tổng tuyển cử, Đảng đã có những nghị quyết và chỉ thị đúng và sát, soi sáng rất nhiều cho công tác của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

2. Do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tha thiết muốn nước nhà sớm hoàn thành thống nhất, để cả nước chung sức chung lòng củng cố những thắng lợi đã giành được với biết bao xương máu, và để vững bước tiến lên xây dựng một cuộc sống mới tươi vui và hạnh phúc. Nhân dân ta đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa và mục đích của cuộc tổng tuyển cử và đã sử dụng đúng lá phiếu của mình với tư cách là người làm chủ tập thể nước nhà.

3. Do những cống hiến xuất sắc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở miền Bắc, của Mặt trận dân tộc giải phóng và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ở miền Nam, của các đoàn thể nhân dân ở hai miền đối với việc chuẩn bị và tổ chức tổng tuyển cử. Các cán bộ Đảng, chính quyền mặt trận, dân vận, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử ởcác cấp đã nhận rõ tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, ra sức khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần mang lại thắng lợi cho cuộc tổng tuyên cử bầu cử Quốc hội chung.

Thay mặt Hội đồng bầu cử toàn quốc, tôi xin đề nghị Quốc hội nhiệt liệt biểu dương các tổ chức và cá nhân trong cả nước đã đem hết sức mình góp phần làm cho cuộc Tổng tuyển cử thành công.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

Quốc hội họp kỳ này sẽ đánh dấu một bước quan trọng mới của nhân dân ta trên con đường đó. Vì nhiệm vụ của Quốc hội khóa này là chính thức thành lập Nhà nước chuyên chính vô sản từ Bắc đến Nam để củng cố hòa bình, giữ gìn độc lập dân tộc, hoàn thành thống nhất nước nhà và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử hai tháng trước đây cũng như kết quả kỳ họp này của Quốc hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân ta sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ:

“Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay".

 

Nguồn: Trường-Chinh: Mấy vấn đề về Nhà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

_____________

*Báo cáo tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa III