Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: VH)

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lý luận của Đảng. Trong những năm qua, bằng công tác nghiên cứu đào tạo của mình, đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện đã có đóng góp nhất định vào quá trình đổi mới tư duy lý luận và tuyên truyền những thành quả đổi mới tư duy lý luận của Đảng. Những đổi mới tư duy lý luận của Đảng nói chung và của đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện nói riêng đã được phản ánh trên các tạp chí của Học viện: Tạp chí Lý luận Chính trị; Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Khoa học chính trị, Tạp chí Sinh hoạt lý luận.

Trong 30 năm qua, các tạp chí của Học viện đã cố gắng chuyển tải kịp thời tư duy mới của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội và Hội nghị Trung ương tới người làm nghiên cứu, giảng dạy lý luận, tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, các tạp chí của Học viện đã cố gắng phản ánh kịp thời thành quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn mới nhất của đội ngũ các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện trên các lĩnh vực thuộc phạm vi tôn chỉ mục đích của tạp chí; mạnh dạn đăng các bài nghiên cứu mang tính tìm tòi, thể hiện tư duy mới trong cách tiếp cận giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước; trong đấu tranh tư tưởng, đã cố gắng thể hiện tư duy mới bằng việc đăng bài phê phán quan điểm sai trái, thù địch trên tinh thần khoa học, khách quan, cầu thị.

Bên cạnh những đóng góp to lớn vào đổi mới tư duy lý luận của Đảng, các tạp chí của Học viện còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: phân tán chủ đề, không tập trung vào chuyên mục lý luận chính trị; chưa tập trung khai thác đặc trưng, ưu thế riêng có của Học viện là nghiên cứu phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, xác định mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta với hàng loạt vấn đề xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc...; chưa bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; chưa xử lý thỏa đáng quan hệ giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn…

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã đóng góp về mặt giải pháp để các tạp chí làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, nhiều tham luận cho rằng, các tạp chí của Học viện cần cố gắng khắc phục hạn chế, yếu kém về trình độ lý luận, phương pháp, phong cách làm việc. Đồng thời phải tăng cường trách nhiệm trong công bố các thành tựu nghiên cứu lý luận tổng kết.

VH