Hội thảo "Truyền thông chính sách và Xử lý khủng hoảng truyền thông" nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ. Hội thảo tổ chức với mục đích tăng cường thông tin của các cơ quan nhà nước tới người dân, nhằm thúc đẩy sự tham gia của các bên trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác truyền thông của các bộ, ngành; các cơ quan báo chí đã cùng chia sẻ về công tác truyền thông chính sách, hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP) trong thời gian vừa qua; vai trò, hiệu quả của báo chí trong mối quan hệ với hệ thống truyền thông nhà nước; việc tiếp cận thông tin từ cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm đến công tác truyền thông chính sách, yêu cầu hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan nhà nước đều phải công khai, minh bạch, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Do đó, năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành  Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, sau đó tiếp tục ban hành thêm hai quy chế phát ngôn vào năm 2013, năm 2017. Các quy chế này đã tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan báo chí, nhà báo tổ chức thực hiện cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần định hướng thông tin cho xã hội. Tuy nhiên, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chỉ quy định trách nhiệm ban hành quy chế của bộ ngành, địa phương của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, của UBND cấp tỉnh, nên phạm vi điều chỉnh trong quy chế phát ngôn chưa thống nhất, thực hiện chưa đồng đều. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2013 chưa quy định cụ thể việc phát ngôn, cung cấp thông tin với sự cố mang tính quốc gia, liên quan đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe cộng đồng, hoặc sự cố liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, các ý kiến tại hội thảo chỉ rõ: Khi thực hiện công tác truyền thông, Nhà nước cần cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và có sự hợp tác với báo chí; tạo dựng không gian cho người dân tham gia, đưa ý kiến phản hồi; trách nhiệm giải trình của cơ quan ban hành phải được coi trọng, tuân thủ; tính chuyên nghiệp, đề cao lợi ích công, đạo đức công chức khi xử lý khủng hoảng truyền thông chính sách...

Bên cạnh đó, việc đào tạo kỹ năng truyền thông, phát ngôn cho cán bộ đang công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, địa phương đang cần được thúc đẩy và sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia và những cán bộ có kinh nghiệm trong cơ quan quản lý báo chí và truyền thông; xây dựng bộ phận truyền thông của đơn vị có tính chuyên nghiệp và xử lý nhanh các sự cố khủng hoảng truyền thông.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đều nhất trí rằng, công tác truyền thông chính sách cần được nâng cao hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa để chính sách Nhà nước đến với công chúng được công khai, minh bạch, kịp thời, không gây bức xúc trong người dân. 

Tin, ảnh : HN