Bạn Nguyễn Văn Toàn, ở Phố Đội Cấn, Hà Nội hỏi: Chi bộ tôi có ba đồng chí trên 70 tuổi, đã làm đơn, được chi bộ xét và được đảng uỷ cơ sở cấp giấy chứng nhận miễn công tác và sinh hoạt Đảng. Khi sinh hoạt hoặc đại hội chi bộ, chi ủy mời các đồng chí đến dự thì các đồng chí đó có được biểu quyết, đề cử, ứng cử và bỏ phiếu hay không?

Trả lời:

Tại Điểm 12 (12.3b) Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị đã ghi: “Số thành viên của đại hội đảng viên, hội nghị đảng viên là tổng số đảng viên chính thức trong đảng bộ, chi bộ, trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác và đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên, tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính)…”.

Như vậy, nếu chi bộ mời và các đồng chí đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng có dự sinh hoạt chi bộ hoặc đại hội chi bộ thì các đồng chí đó được quyền bầu cử, biểu quyết.