leftcenterrightdel
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên và Bảo hiểm xã hội Phú Yên tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021-2025 

Tham gia lễ ký kết có các đồng chí: Bùi Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; Trần Văn Toán - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đã thảo luận và thống nhất ký kết các nội dung liên quan đến tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 78 của Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tuyên truyền những thành tựu nổi bật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, không phù hợp trong thực hiện các chính sách về an sinh xã hội nói chung, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng; chấn chỉnh các tập thể cá nhân thực hiện không tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên cam kết sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình đã ký kết, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và thực hiện tốt sứ mệnh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, phục vụ tốt người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngọc Hoàng