Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ hai, 22/06/2020 08:28
(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý: Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật); Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang thông tin Đối ngoại điện tử).

Chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên tuyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương là: Nghiên cứu, tham mưu; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Thẩm định; Tham gia, phối hợp trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Cơ cấu tổ chức:

a) Các vụ, đơn vị trực thuộc: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí - Xuất bản; Vụ Văn hoá - Văn nghệ; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Vụ Các vấn đề xã hội; Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Văn phòng; Viện Dư luận xã hội; Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo; Tạp chí Tuyên giáo; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan thường trực tại Thành phố Đà Nẵng

b) Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý: Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật); Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang thông tin Đối ngoại điện tử).

...

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực