Đối với sách giáo khoa lớp 2, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” tổng cộng 10 cuốn có giá 186.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” gồm 10 cuốn có giá 179.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa tiếng Anh có: tiếng Anh giá 52.000 đồng; tiếng Anh Family and Friends giá 79.000 đồng.


 

Đối với sách giáo khoa lớp 6, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” gồm 13 cuốn có giá 245.000 đồng.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” có 12 cuốn có giá 234.000 đồng.

Sách giáo khoa tiếng Anh gồm: tiếng Anh 6 tập 1 giá 38.000 đồng; tiếng Anh 6 tập 2 giá 38.000 đồng; tiếng Anh 6 Friends Plus giá 89.000 đồng.

 
 

 

Mỹ Anh