Theo đó, năm học 2016 - 2017, phong trào Thi đua yêu nước của Học viện sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể: Tổ chức triển khai có thực chất, hiệu quả các định hướng, giải pháp trong báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật, quy định, quy chế của Học viện và các đơn vị để đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, có hiệu quả trên mọi mặt công tác trong toàn hệ thống.

Cùng với đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới công tác tham mưu, quản lý, hoạt động chuyên môn theo hướng đảm bảo tư duy hệ thống, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo hạn chế tính hình thức và phát huy vai trò cổ vũ của mình; nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng trong chỉ đạo thực hiện thi đua, khen thưởng.

Học viện thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua nước gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến – nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, tiên tiến, thực hiện tốt quy chế thi đua, khen thưởng và quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng hình thức khen thưởng đột xuất; kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn hệ thống Trường Đảng, đảm bảo tính chuyên nghiệp./.

Tường Vy