Tổng bộ Việt Minh thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc

Thứ hai, 30/09/2019 14:07
(ĐCSVN) - Chấp hành chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh về việc thành lập một căn cứ cách mạng rộng lớn ở Việt Bắc, ngày 4-6, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Hội nghị tuyên bố thành lập Khu Giải phóng.

Phạm vi Khu Giải phóng bao gồm hai căn cứ địa lớn, tức là sáu tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, một số vùng phụ cận thuộc các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái. Khu Giải phóng đặt dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban Chỉ huy lâm thời.

Để xây dựng Khu Giải phóng vững chắc về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, Uỷ ban Chỉ huy lâm thời, các Uỷ ban nhân dân cách mạng do dân cử đã ra sức huy động mọi lực lượng trong khu từng bước thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh:

- Thủ tiêu lực lượng của Nhật, trừ khử Việt gian, trừng trị lưu manh.

- Tịch thu tài sản của lũ giặc cướp nước và của Việt gian làm của chung toàn dân hoặc chia cho dân nghèo.

- Thực hiện phổ thông tuyển cử và các quyền tự do dân chủ.

- Vũ trang quần chúng, động viên quần chúng tham gia xây dựng du kích, ủng hộ giải phóng quân chống Nhật tấn công vùng giải phóng.

- Tổ chức khai hoang, khuyến khích sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc cho Khu Giải phóng.

- Quy định ngày lao động, thi hành kỷ luật bảo hiểm, cứu tế xã hội.

- Chia lại ruộng đất công, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ.

- Bỏ thuế khoá và phu dịch do chế độ thực dân đặt ra, dự định đặt thuế luỹ tiến lợi tức duy nhất và nhẹ.

- Chống nạn mù chữ, huấn luyện quân sự, chính trị phổ thông cho nhân dân.

- Dân tộc bình đẳng, trai gái ngang quyền.

Lập Khu Giải phóng là chủ trương và quyết định sáng suốt của đồng chí Hồ Chí Minh. Khu Giải phóng ra đời với việc thực hiện 10 chính sách của Việt Minh, hơn 1 triệu đồng bào thuộc các dân tộc khác nhau bắt đầu được hưởng một cuộc sống tự do độc lập do cách mạng đem lại. Khu Giải phóng ra đời đã tạo thêm thanh thế cho Việt Minh trước nhân dân trong nước cũng như trước lực lượng dân chủ thế giới. Khu Giải phóng được thành lập tạo điều kiện và thúc đẩy phong trào cách mạng trên cả nước, trước hết là ở Bắc Kỳ tiến mạnh mẽ hơn nữa.

Nhận xét về Khu Giải phóng, đồng chí Trường Chinh cho rằng đó là hình ảnh "nước Việt Nam mới ra đời (...) một phần Bắc Bộ đã thực tế đặt dưới chính quyền cách mạng.

---------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.953-955, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực