Xây dựng Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Thứ bảy, 11/12/2021 19:43
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển (1991-2021), Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với công tác chính trị, tư tưởng, gắn với đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn đảng viên chất lượng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh toàn diện.
leftcenterrightdel
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ tỉnh BR-VT đã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chú trọng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương (Ảnh minh họa: BTG BR-VT)

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chú trọng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ nhất nhiệm kỳ 1992-1995 đã đề ra nhiệm vụ "đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng". Trong đó, tập trung đổi mới trên cả hai mặt nội dung và phương pháp; tôn trọng quy luật khách quan, thiết thực, bám sát thực tiễn, coi trọng trình độ, trí tuệ trong Đảng, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về "Công tác tư tưởng - văn hóa" giai đoạn 1997-2000 (Nghị quyết số 13-NQ/TU) đề cập đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ về giáo dục lập trường chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, chống "diễn biến hòa bình". Kết quả thực hiện Nghị quyết đã tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Kể từ những ngày đầu thành lập đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực nghiêm túc thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Lãnh đạo Đảng bộ tỉnh coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Được cụ thể hóa bằng một loạt các chuyên đề theo từng năm, nhận được sự hưởng ứng của 100% cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu từ việc thực hiện 3 chỉ thị  (Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05) đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy; những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng tăng theo từng năm cho thấy sự nghiêm túc của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Những điển hình tiên tiến được vinh danh kịp thời đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, xã hội.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, song song với việc xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là cần phải tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được triển khai tích cực. Từ tỉnh đến cơ sở đã đổi mới phương pháp và nội dung, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc triển khai tuyên truyền nghị quyết ra dân đã đem lại hiệu quả cao, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhiều hội thi, phong trào thi đua nhằm tuyên tuyên sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên hiểu rõ, hiểu đúng về các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện, tạo hiệu ứng sâu, rộng trong cấp ủy đảng, cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Là đơn vị có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã phát huy vai trò của mình trong công tác phối hợp định hướng, đăng tải các thông tin tích cực, chính thống trên không gian mạng; thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý các trang mạng đăng tải, bình luận, chia sẻ, tán phát các thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác... Góp phần giữ vng ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường không gian mạng lành mạnh.

Chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

leftcenterrightdel
Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú để được kết nạp vào hàng ngũ những người Cộng sản được các cấp ủy Đảng quan tâm trong nhiều năm qua (Ảnh: BTG Thành ủy Vũng Tàu cung cấp) 

Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được xem là nhiệm vụ nền tảng, cơ sở, thực hiện thường xuyên và liên tục. Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh kết nạp đảng viên. Nhờ đó, hệ thống tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong tỉnh không ngừng phát triển. Tại thời điểm năm 1991, trên địa bàn tỉnh có 8.628 Đảng viên, sinh hoạt tại 291 tổ chức cơ sở đảng, đến nay đã tăng lên 44.233 đảng viên, sinh hoạt tại 555 tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy trong tỉnh đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, ban hành hướng dẫn sinh hoạt phù hợp với từng loại hình, xây dựng các tiêu chí đánh giá, thành lập các Tổ tham dự sinh hoạt … Chú trọng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; cụ thể hóa các tiêu chí theo hướng thực chất, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Quan tâm công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, với phương châm “kịp thời, chặt chẽ và đúng đối tượng”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh BR-VT đã xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vì vậy, qua từng nhiệm kỳ, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng nghìn lượt tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc tham mưu giúp cấp ủy xem xét, xử lý tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Từ khi thành lập tỉnh đến nay, các cấp ủy đã kiểm tra trên 6.279 tổ chức đảng và 18.733 đảng viên (trong đó có 5.113 cấp ủy viên các cấp), đã giám sát trên 3.536 tổ chức đảng và 9.501 đảng viên (trong đó có 2.007 cấp ủy viên các cấp); Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên 459 tổ chức đảng và 2.041 đảng viên (trong đó 926 cấp ủy viên các cấp), giám sát trên 2.977 tổ chức đảng và 4.315 đảng viên (trong đó có 2.200 cấp ủy viên các cấp). Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm: Quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 39 tổ chức đảng và 2.449 đảng viên vi phạm (trong đó có 729 cấp ủy viên các cấp).

 Nhìn lại chặng đường triển khai thực hiện công tác xây dưng Đảng trong suốt 30 năm qua, Đảng bộ tỉnh BR-VT đánh giá, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có nhiều đổi mới. Hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Hoàng Mẫn
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực