Kiểm tra dịch bệnh. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại theo đúng đối tượng, phạm vi và mức độ thiệt hại (quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ); quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp ứng hỗ trợ nêu trên, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động sử dụng nguồn dự phòng năm 2017 của ngân sách cấp mình để hỗ trợ giúp người dân gặp khó khăn, ổn định đời sống. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, rà soát số liệu thiệt hại, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện; đồng thời làm việc với bộ, ngành trung ương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương và thực hiện hoàn ứng theo đúng quy định.

Trong sản xuất vụ lúa Xuân 2017, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 21.500 ha/58.787 ha diện tích lúa Xuân bị dịch bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa tàn phá; trong đó, hơn 7.600 ha thiệt hại từ 30 đến 70%, hơn 13.000 ha thiệt hại hơn 70%. Các huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là Thạch Hà (3.382 ha), Cẩm Xuyên (3.679 ha), Hương Sơn (2.256,8 ha), Can Lộc (2.672,8 ha), Đức Thọ (hơn 2.018 ha), Nghi Xuân (hơn 1.973 ha). Đáng chú ý, số diện tích bị nhiễm dịch đạo ôn cổ trên lúa chủ yếu rơi vào những thửa ruộng gieo cấy giống Thiên ưu 8 (chiếm gần 18.000 ha).

Theo ước tính, dịch bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa khiến sản lượng thu hoạch vụ Xuân 2017 ở Hà Tĩnh giảm gần 100.000 tấn. Với giá lúa bình quân 6.000 đồng/kg như hiện nay, riêng vụ sản xuất vừa qua, nông dân Hà Tĩnh đã mất trắng gần 600 tỷ đồng./.

Phan Quân /TTXVN