Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới.
Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là bí thư, cấp uỷ
Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là bí thư, cấp uỷ
(ĐCSVN) - Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả mọi đảng viên, đòi hỏi mọi đảng viên phải coi trọng học tập lý luận chính trị, tổng...
Phát huy truyền thống, hun đúc sứ mệnh “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo
Phát huy truyền thống, hun đúc sứ mệnh “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo
(ĐCSVN) – 91 năm qua, Ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, chủ động, sáng...
Giữ trọn niềm tin
Giữ trọn niềm tin
(ĐCSVN) - 91 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành Tuyên giáo là một binh chủng...